حقوق دانشگاهیان

 

احکام و آرای تنبیهی صادره از کمیته انضباطی دانشگاهها

احکام و آرای تنبیهی صادره از کمیته انضباطی دانشگاهها

(مصوب ۴۳۹  جلسه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

موضوع استفسار دیوان عدالت اداری درخصوص قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر در احکام و آرای تنبیهی صادره از کمیته انضباطی دانشگاهها در آن دیوان مطرح و مقرر شد: «احکام و آرای تنبیهی صادره از کمیته انضباطی دانشگاهها، غیر قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.»

دسته بندی ها:   آیین نامه ها و مقررات دانشجویی