حقوق دانشگاهیان

 

آيين‏نامه شوراى صنفى دانشجويان دانشگاه‌ها و دانشكده‏هاى علوم پزشكى كشور

 آيين‏نامه شوراى صنفى دانشجويان دانشگاه‌ها و دانشكده‏هاى علوم پزشكى كشور

مقدمه

به منظور بهبود بخشيدن به شرايط زندگى دانشجويان و بسترسازى مشاركت دانشجويان دانشگاه‌ها و دانشكده‏هاى علوم پزشكى كشور در امور صنفى و رفاهى دانشجويى، شوراهاى صنفى دانشجويان با حمايت دانشگاه‌ها و دانشكده‏هاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى كشور بر اساس مفاد اين آيين‏نامه تشكيل مى‏گردند.

 ماده ۱٫ تعاريف

 ۱-۱٫ تعريف صنف: صنف به مجموعه‏اى از افراد اطلاق مى‏گردد كه سبب دارا بودن نقش اجتماعى مشترك، با عنوانى واحد در جامعه شناخته مى‏شوند.

۲ـ۱٫ امور صنفى دانشجويى: امور صنفى، صرفاً به مجموعه‏اى از امور كمك آموزشى، رفاهى و معيشتى مرتبط با دانشجو در محدوده فضاهاى دانشگاهى اطلاق مى‏گردد كه دانشجويان عضو شوراهاى صنفى واحدهاى مختلف دانشگاهى در چارچوب مقررات موضوعه و اين آيين‏نامه در اين راستا فعاليت مى‏نمايند.

۳ـ۱٫ فضاهاى دانشگاهى: عبارتست از محوطه دانشگاه، دانشكده‏ها و خوابگاه‌ها.

 تبصره: انجام فعاليت‏هاى فرهنگى، سياسى، آموزشى و پژوهشى از شمول فعاليت‏هاى شوراى صنفى خارج بوده و فعاليت‏هاى فوق حسب مورد مشمول آيين‏نامه تشكل­هاى اسلامى دانشگاهيان، كانون‏هاى فرهنگى، هنرى و علمى، پژوهشى مى‏باشند.

۴ـ۱٫ واحد دانشگاهى: منظور از واحد دانشگاهى دانشكده‏ها و خوابگاه‌هاى هريك از دانشگاه‌ها يا دانشكده‏هاى علوم پزشكى مى‏باشد.

۵ـ۱٫ شوراى صنفى دانشجويان: ساختارى متشكل از نمايندگان منتخب دانشجويان هر واحد دانشگاهى است كه از طريق انتخابات در چارچوب اين آيين‏نامه انتخاب مى‏شوند.


  ماده ۲٫ اهداف

۱ـ۲٫ ارتقاء مشاركت و توسعه فعاليت‏هاى قانونمند دانشجويى در امور صنفى مربوط به آنان

۲ـ۲٫ ايجاد بستر مناسب در جهت ارائه پيشنهادات و نظرات دانشجويى در مورد امور صنفى مربوطه

۳ـ۲٫ مشاركت در بهبود شرايط رفاهى و معيشتى دانشجويان با بهره‏گيرى از توانائي‌هاى و مشاركت دانشجويان در مراحل برنامه‏ريزى و نظارت بر نحوه اجراى فعاليت‏هاى مرتبط با امور صنفى

۴ـ۲٫ تلاش در جهت تبيين، حفظ و پيگيرى حقوق مرتبط با امور صنفى دانشجويان از طريق شوراى دانشجويى دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى كشور

۵ـ۲٫ تلاش براى ايجاد بستر مناسب در جهت ارتقاء همفكرى و همدلى در بين دانشجويان و مسئولين دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى ذيربط و آشنايى بيشتر آنان با واقعيتها و مشكلات يكديگر جهت همكارى متقابل

 ماده ۳٫ تشكيلات

۱ـ۳٫ در هر واحد دانشگاهى، اعضاى شوراى صنفى با حضور حداقل يك سوم دانشجويان آن واحد و با كسب اكثريت نسبى آراء به مدت يكسال انتخاب مى‏گردند.

 تبصره: در صورت عدم شركت، حداقل يك سوم دانشجويان هر واحد در مرحله اول انتخابات، مرحله دوم آن واحد با فاصله سه ماهه برگزار مى‏گردد.

۲ـ۳٫ اعضاى منتخب هر شورا در اولين جلسه، يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مى‏نمايند كه وظيفه مديريت جلسات و امضاء و ابلاغ مصوبات شورا را به عهده دارد.

 تبصره: جلسات شوراى صنفى با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و مصوبات آن با كسب آراء نصف به اضافه يك اعضاى حاضر قابل ابلاغ مى‏باشد.

 ۳-۳٫ شوراى صنفى مركزى دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى از دبيران شوراهاى صنفى واحدها تشكيل مى‏گردد كه وظيفه پيگيرى امور صنفى در سطح دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى و هماهنگى بين شوراهاى صنفى واحدهاى مختلف دانشگاهى را بر عهده دارد.

 تبصره: از مجموع شوراهاى صنفى واحدهاى خوابگاهى برادران و خواهران يك الى چهار نفر بر طبق آيين‏نامه داخلى در شوراى صنفى مركزى عضويت خواهند داشت.

۴ـ۳٫ انتخابات اولين شوراى صفنى واحدها توسط معاونت دانشجويى و فرهنگى دانشگاه ذيربط و در دوره‏هاى بعدى توسط شوراى صنفى مركزى دانشگاه و با نظارت معاونت دانشجويى و فرهنگى برگزار مى‏گردد.

 تبصره: انتخابات شوراى صنفى واحدها در فاصله زمانى پانزدهم مهرماه لغايت پانزدهم آبانماه هر سال برگزار مى‏گردد.

۵ـ۳٫ تعداد اعضاء شوراى هر واحد دانشگاهى متناسب با تعداد دانشجويان آن واحد و حداقل سه‏نفر مى‏باشد. (مطابق جدول ذيل)

 

تعداد اعضاي علي‌البدل تعداد نماينده تعداد دانشجويان واحد دانشگاهي
۱ ۳ تا ۱۵۰ نفر و كمتر
۲ ۵ ۳۰۰ـ۱۵۱
۲ ۷ ۵۰۰ـ۳۰۱
۳ ۹ ۵۰۱ و بيشتر

 

تبصره ۱٫ شوراى دانشجويى دانشگاه‌ها مى‏توانند بر طبق آيين‏نامه‏هاى داخلى تغييراتى در جدول فوق ارايه نمايند.

 تبصره ۲٫ در دانشكده پزشكى شوراى صنفى شامل ۹ نفر (۳ نفر دانشجوى دوره علوم پايه و فيزيوپاتولوژى، ۲ نفر مقطع كارآموزى، ۲ نفر در مقطع كارورزى و ۲ نفر از دستياران) مى‏باشد.

 تبصره ۳٫ دانشكده‏هايى كه دستيار ندارد، از مقطع علوم پايه و فيزيوپاتولوژى ۴ نفر و كارآموزى ۳ نفر و كارورزى ۲ نفر انتخاب مى‏گردند.

 تبصره ۴٫ دانشگاه‌ها يا دانشكده‏هاى علوم پزشكى كه بيش از ۵۰ نفر دستيار و دانشجوى دوره تحصيلات تكميلى دارند، مى‏توانند شوراى صنفى جداگانه تشكيل دهند و دبير اين شورا مستقيماً عضو شوراى صنفى مركزى مى‏گردد.

 ماده ۴٫ شرايط عضويت

تمام دانشجويان دانشگاه‌ها يا دانشكده‏هاى علوم پزشكى كشور كه داراى شرايط ذيل باشند، مى‏توانند كانديداى عضويت در شوراهاى صنفى گردند.

۱ـ۴٫ نداشتن حكم قطعى تخلف در كميته انظباطى دانشگاه

۲ـ۴٫ نداشتن سوء شهرت به تأييد شوراى دانشجويى دانشگاه

۳ـ۴٫ نداشتن بيش از يك ترم مشروطى آموزشى

 ۴-۴٫ هر دانشجو مى‏تواند فقط در يك شوراى صنفى عضويت داشته باشد

۵ـ۴٫ مدت باقيمانده از دوران تحصيل اعضاء نبايد كمتر از يك دوره شورا باشد.

 تبصره: مدت فعاليت هر دوره شورا، يك سال شمسى تمام از زمان انتخابات مى‏باشد.

۶ـ۴٫ ميهمان نبودن از ساير دانشگاه‌ها و ميهمان نشدن در ساير دانشگاه‌ها.

۷ـ۴٫ گذراندن حداقل يك ترم تحصيلى از تحصيلات آنها.

 ماده ۵٫ اختيارات و حدود فعاليت

۱ـ۵٫ فعاليت‏ها و مصوبات شوراها نبايد نافى قوانين و مقررات مصوب كشور و همچنين قوانين و آيين‏نامه‏هاى ابلاغى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى ذيربط باشد.

۲ـ۵٫ مرجع نظارت بر مفاد (بند ۱ـ۵) شوراى دانشجويى دانشگاه ذيربط مى‏باشد و اين شورا مطابق قوانين مربوطه اقدام خواهد نمود.

۳ـ۵٫ شوراهاى صنفى دانشجويان، صرفاً داراى نقش مشورتى و نظارتى است.

۴ـ۵٫ شوراهاى صنفى مى‏توانند براى انجام شرح وظايف خود و بر طبق آيين‏نامه‏هاى داخلى نسبت به ايجاد كميته‏هايى به منظور پيگيرى وظايف محوله اقدام نمايند.

 الف) شوراى صنفى مركزى

۱ـ۵ـ الف) بررسى وضعيت امور صنفى واحدهاى دانشجويى، تعيين مشكلات و ارايه راهكارهاى اصلاحى به مسئولين مربوطه

۲ـ۵ـ الف) همكارى در مراحل برنامه‏ريزى و نظارت بر نحوه اجراى فعاليت‏هاى جارى امور صنفى با هماهنگى مسئولين مربوطه

۳ـ۵ـ الف) پيگيرى در جهت رفع مشكلات صنفى دانشجويان از طريق شوراى دانشجويى دانشگاه و ارايه پيشنهادات اصلاحى به شوراى مذكور

۴ـ۵ـ الف) تدوين آيين‏نامه داخلى كه پس از تصويب شوراى دانشجويى، قابل اجرا خواهد بود

۵ـ۵ـ الف) پيشنهاد چهار نفر از اعضاى شوراى صنفى مركزى به رياست دانشگاه، به منظور انتخاب اعضاى شوراى دانشجويى دانشگاه مربوطه

۶ـ۵ـ الف) همكارى در مراحل اجرايى برگزارى انتخابات دوره بعدى واحدها با نظارت معاونت محترم دانشجويى و فرهنگى و شوراى صنفى مركزى

۷ـ۵ـ الف) نظارت بر عملكرد شوراى صنفى واحدها و مصوبات آنها

ب) شوراى صنفى واحدها:

۱ـ۵- ب) بررسى وضعيت امور صنفى واحد مربوطه، تعيين مشكلات و ارايه راهكارهاى اصلاحى به مسئولين مربوطه

۲ـ۵ـ ب) همكارى در مراحل برنامه‏ريزى و نظارت بر فعاليت‏هاى جارى امور صنفى با همكارى مسئولين مربوطه

۳ـ۵ـ ب) پيگيرى در جهت رفع مشكلات صنفى دانشجويان از طريق شوراى صنفى مركزى و ارايه پيشنهادات اصلاحى به شوراى مذكور

۴ـ۵ـ ب) همكارى با شوراى صنفى مركزى در مراحل اجرايى برگزارى انتخابات دوره بعدى با نظارت معاونت دانشجويى و فرهنگى

۵-۵- ب) معرفى نماينده شورا، جهت عضويت در شوراى صنفى مركزى

۶ـ۵ـ ب) تدوين پيش‏نويس آيين‏نامه داخلى و ارايه آن به شوراى صنفى مركزى

 ماده ۶٫ رسيدگى به تخلّفات و شكايات

۱ـ۶٫ چنانچه هريك از اعضاى شوراى صنفى دانشجويان در كميته انظباطى دانشگاه محكوم قطعى گردند، عضويت آنها در شورا از تاريخ ابلاغ حكم ملغى شده و از اعضاى على‏البدل به عنوان جايگزين استفاده مى‏شود.

۲ـ۶٫ رسيدگى به شكايات وارده از شوراى صنفى واحدها بر عهده شوراى صنفى مركزى مى‏باشد.

۳ـ۶٫ رسيدگى به شكايات وارده از شوراى صنفى مركزى بر عهده شوراى دانشجويى دانشگاه مى‏باشد.

 ماده ۷٫ انحلال شوراى صنفى

۱ـ۷٫ در صورت عدم صلاحيت شوراى صنفى جهت ادامه فعاليت، شوراى دانشجويى دانشگاه نسبت به انحلال شورا اقدام مى‏نمايد. در اين صورت معاونت دانشجويى و فرهنگى دانشگاه ذيربط، طى ۳ ماه نسبت به تشكيل مجدد شورا اقدام مى‏نمايد.

 تبصره: شوراى صنفى در صورت اعتراض نسبت به حكم انحلال مى‏تواند موارد و دلائل مستند خود را به معاونت دانشجويى و فرهنگى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، جهت تصميم‏گيرى نهايى ارسال نمايد.

 ماده ۸٫ بودجه

۱ـ۸٫ هزينه و امكانات مورد نياز شوراى صنفى، پس از تأييد شوراى دانشجويى دانشگاه از محل اعتبارات دانشگاه مربوطه تأمين خواهد شد.

 ماده ۹٫ مرجع نظارت و تفسير

۱ـ۹٫ تفسير موارد اين آيين‏نامه بر عهده معاونت دانشجويى و فرهنگى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى‏باشد.

ماده ۱۰٫ مرجع تصويب

۱ـ۱۰٫ آيين‏نامه شوراى صنفى دانشجويان دانشگاه‌هاى علوم پزشكى كشور در ۱۰ ماده و ۴۴ بند و ۱۳ تبصره در تاريخ ۷/۸/۷۹ جهت اجرا به مدت يك سال به صورت آزمايشى به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى رسيد.

دسته بندی ها:   آیین نامه ها و مقررات دانشجویی