آيين‌نامه طرح دانش‌افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و فناوري

مقدمه

با توجه به اهميت و جايگاه اعضاي هيأت علمي در تربيت نيروي انساني مؤمن و متخصص و كارآمد در تحقق دانشگاه تمدن‌ساز اسلامي و همچنين تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه، طرح دانش‌افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در چارچوب مفاد اين آيين‌نامه اجرا مي‌گردد.

ماده 1. هدف:

ارتقاي مستمر علمي، معرفتي، فرهنگي و مهارتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در راستاي پاسخگويي به نيازها و اولويت‌هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي كشور و تقويت روحيه خودباوري در آنان.

ماده 2. تعاريف:

اعضاي هيأت علمي: مخاطبان اين آيين‌نامه كليه اعضاي هيأت علمي اعم از پيماني، رسمي، آزمايشي و رسمي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور مي‌باشد.

مؤسسات: شامل: 1- مؤسسه پژوهشي و برنامه‌ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 2- مركز امور هيأت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 3- دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي

ماده 3. عناوين دوره‌ها:

 1. ضوابط و مقررات دانشگاهي (16 ساعت)
 2. روش‌ها و فنون تدريس (16 ساعت)
 3. روش و مديريت تحقيق (16 ساعت)
 4. ارزيابي فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي (16 ساعت)
 5. مديريت اطلاعات علمي و منابع الكترونيكي (16 ساعت)
 6. انديشه سياسي اسلامي و مباني انقلاب اسلامي                 (16 ساعت)
 7. اخلاق علمي و حرفه‌اي                 (16 ساعت)
 8. معرفت‌شناسي اسلامي و فلسفه علم                 (32 ساعت)
 9. اصول تعليم و تربيت اسلامي                 (16 ساعت)
 10. تاريخ علم متناسب با رشته تحصيلي و تاريخ تمدن اسلامي (16 ساعت)

تبصره 1. وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد، موظف هستند سرفصل‌هاي عناوين 1 الي 5 را بر اساس ويژگي‌هاي مراكز تابعه، تدوين نموده و نهاد نمايندگي نيز موظف است با مشاركت دستگاه‌ها پيشنويس سرفصل‌هاي عناوين 6 الي 10 را تدوين و به اطلاع شوراي اسلامي شدن برسانند.

تبصره 2. محتواي عناوين دوره‌ها متناسب با سه حوزة عمده: 1- علوم انساني و اجتماعي و هنر 2- فني و مهندسي و علوم پايه 3- پزشكي و علوم زيستي تدوين خواهد گرديد.

تبصره 3. دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي حسب نياز و تشخيص وضعيت خود مي‌توانند نسبت به تدوين و انجام برنامه‌هاي تكميلي اقدام نمايند.

تبصره 4. اعضاي هيأت علمي مي‌توانند در صورت ارائه گواهي معتبر مبني بر گذراندن عناوين 2 و 3 و 4 و 5 در محورهاي مزبور شركت نكنند.

ماده 4. اجرا:

مديريت اجرايي طرح، به عهده مؤسسات مذكور در ماده 2 و با همكاري مراكز تابعه در ذيل سياست‌ها و برنامه‌هاي سرفصل‌هاي مدوّن توسط وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد و نهاد نمايندگي در دوره‌هاي محوله مي‌باشد. هر مؤسسه موظف است هر ساله هزينه‌هاي اجرايي طرح و برنامه سالانه خود را پيش‌بيني و به تصويب برساند.

ماده 5. روش‌هاي اجراي دوره‌ها:

فرَآيند توانمندسازي اعضاي هيأت علمي از طريق روش‌هاي ذيل به تناسب وضعيت اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي انجام خواهد پذيرفت:

 1. برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي (در تابستان يا بين ترم‌ها)
 2. تهيه كتاب، نرم‌افزار و بسته‌هاي آموزشي و راهنماي عملي (Hand Book)
 3. برگزاري سمينار توجيهي
 4. برگزاري جلسات هم‌انديشي

ماده 6. وظايف مؤسسات عبارتند از:

 1. طراحي برنامه‌هاي آموزشي استاندارد متناسب با سرفصل‌هاي تدوين شده
 2. طراحي، تدوين و انتشار منابع درسي دوره‌ها در ذيل سياست‌ها و سرفصل‌هاي مصوب
 3. شناسايي و تأييد صلاحيت مدرسين توانمند
 4. تعيين بودجه ساليانه و تصويب آن در دستگاه مربوطه
 5. برگزاري دوره‌هاي مصوب و نظارت و ارزيابي سالانه دوره‌ها
 6. ارائه گزارش عملكرد و ارزيابي ساليانه به شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي
 7. صدور گواهي شركت در دوره‌هاي آموزشي براي شركت‌كنندگان

ماده 7. هر عضو هيأت علمي جديدالاستخدام مي‌بايست حداكثر در عرض يك سال نخست شروع به كار خود در دوره‌ها شركت كند و دوره‌ها در سه سطح در مقاطع تبديل وضعيت، هماهنگ با آيين‌نامه هيأت عالي جذب برگزار خواهد شد و شركت‌كنندگان بايد امتياز لازم را بعد از پايان هر دوره كسب كنند.

تبصره 1. براي تبديل وضعيت و ارتقاء به مرتبه بالاتر، ارائه گواهينامه معتبر براي سال‌هاي خدمت ضروري است.

تبصره 2. امتياز هر دوره از صفر محاسبه مي‌گردد و براي دوره‌هاي بعد قابل ذخيره‌سازي نيست و در صورت عدم كسب امتياز لازم دوره تجديد خواهد شد.

تبصره 3. مدرسان حق‌التدريس و پاره وقت آيين‌نامه جداگانه خود را خواهند داشت.

تبصره 4. دانشجويان بورسيه مي‌توانند سطح اول دوره‌ها را در حين تحصيل بگذرانند.

اين آيين‌نامه در 7 ماده و 8 تبصره در جلسه 174 شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي، مورخ 29/11/87 تصويب و جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

ماده واحده «طراحی شیوه­های نو و قالب‌های جدید برای ارائه دروس معارف اسلامی»

ماده واحده «طراحي شيوه‌هاي نو و قالب‌هاي جديد براي ارائه دروس معارف اسلامي» كه در جلسه ۶۸۶ مورخ 23/1/90 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به‌تصويب رسيده است، به‌شرح ذيل براي اجرا ابلاغ مي‌شود: «ماده واحده- براي بهره‌مندي بيشتر از فرصتي كه تحت‌عنوان دروس معارف اسلامي در دانشگاه‌ها به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها موظف است، علاوه بر شيوه رايج موجود، شيوه‌هاي نو و قالب‌هاي جديدي را براي ارائه دروس معارف اسلامي طراحي و با توليد محتواي عميق‌تر و در عين حال كاربردي‌تر در تعليم و تربيت فكري و سياسي دانشجويان تلاش نمايد.

تبصره۱. دستگاه‌هاي مرتبط و دانشگاه‌ها موظفند همكاري‌هاي لازم را با نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها به عمل آورده و در اختصاص نمره دروس معارف اسلامي براي قالب‌هاي جديد پيشنهادي، طبق نظر نهاد مزبور عمل نمايند.

تبصره۲. نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها موظف است ساليانه گزارشي از نحوه پيشرفت امور مذكور در ماده واحده فوق را به شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي ارائه نمايد».

ماده واحده «لزوم انطباق آیین‌نامه‌های دانشجویی و فرهنگی مصوب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی با سیاست‌های فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعیین مرجع تایید آن

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۴۰ مورخ 29/11/87، براساس مصوبه جلسه ۱۷۱ مورخ 26/6/87 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «لزوم انطباق آیین‌نامه‌های دانشجویی و فرهنگی مصوب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی با سیاست‌های فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعیین مرجع تایید آن» را به شرح ذیل تصویب نمود:

«ماده واحده. وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند قبل از ابلاغ آیین‌نامه‌های دانشجویی و فرهنگی مصوب خود، تایید شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی در رابطه با انطباق آیین‌نامه‌های مزبور با سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی و دیگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، اخذ نمایند.

تبصره. حیطه موارد مشمول ماده واحده فوق را شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی تعیین و برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌نماید.»