آيين نامه شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي

(مصوب جلسه 424 مورخ 13/5/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

پيرو تأكيدات مقام معظم رهبري و بر اساس مصوبه جلسه 402 مورخ 14/5/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي به منظور تدوين سياست­هاي لازم براي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي با عنايت به ديدگاه هاي مقام معظم رهبري تشكيل مي­شد.

مادة 1. وظايف

1- تدوين و پيشنهاد سياست­هاي مرتبط با اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

2- تدوين راهبردهاي (استراتژي­هاي) مناسب براي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي بر مبناي يافته هاي موجود و پژوهشهاي نوين.

3- ارائه طرحها و پيشنهادهاي اساسي مؤثر در اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

4- نظارت بر اجراي صحيح مصوبات مربوط به اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي.

5- ارائه گزارش پيشرفت روند اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي حداقل هر شش ماه يك بار به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

مادة 2. تركيب اعضا

1- وزير فرهنگ و آموزش عالي (علوم، تحقيقات و فناوري).

2- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

3- وزير آموزش و پرورش.

4- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

5- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.

6- رئيس سازمان تبليغات اسلامي.

7- رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها.

8- رئيس جهاد دانشگاهي.

9- رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان.

10- حضرت آيت الله آقاي محمد تقي مصباح يزدي.

11- جناب آقاي محمد حسن حاجي عليمحمدي(زورق).

12- جناب آقاي دكتر مهدي گلشني.

13- جناب آقاي دكتر غلامعلي حداد عادل.

تبصره: احكام اعضاي بندهاي 10 تا 13 و رئيس شوراي اسلامي شدن مراكز آموزشي (كه از ميان اعضا انتخاب مي­شود) توسط رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي مدت 3 سال صادر مي­شود.

مادة 3. به منظور پي­گيري امور اجرايي مربوط به اسلامي شدن مراكز آموزشي، هر يك از دستگاههاي اجرايي موظفند ستاد “گسترش و تعميق اسلام در مراكز آموزشي” دستگاه مربوط را تشكيل داده و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه يك بار به شورا ارائه نمايند.

مادة 4. مصوبات شورا پس از تصويب نهايي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي از طريق دبيرخانه شوراي عالي به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي­شود.

مادة 5. اعتبار مواردي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب نهايي را به شوراي اسلامي شدن تفويض اختيار مي كند منوط به احراز رأي مثبت اكثريت اعضاي حاضر در جلسه رأي­گيري است مشروط بر آنكه در هر حال تعداد رأي مثبت از 8 كمتر نباشد.

مادة 6. شوراي اسلامي شدن مي­تواند براي اجراي وظايف خود گروه­هاي كار تشكيل دهد.

اين آيين نامه در 6 ماده و يك تبصره در جلسه 424 مورخ 13/5/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.