آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

(مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

مصوبه « آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» که در جلـسه 684 مورخ 10/12/1389 شـورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 11/11/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:

 

  مقدمه:

توسعه و ارتقای نظام آموزش عالی کشور در سه دهه اخیر علیرغم تحریم‌ها و محدودیت­های گسترده در سایه الطاف بیکران الهی و هدایت داهیانه رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری با طراحی نظام مدیریتی متکی بر توان علمی داخل کشور در حوزه منابع و متون دستاوردهای چشمگیر و درخور ستایش و مباهاتی را برای کشور فراهم نموده است. اما تحقق تمدن باشکوه اسلامی ـ ایرانی نیاز به عبور از دوره تثبیت مدیریت و ورود به عرصه رشد جهش سریع علمی برای گذر از تغییرات و تحولات سریع جهانی و کسب جایگاه شایسته در نظام بین‌الملل را طلب می‌نماید. این امر صرفا با تغییر و ایجاد ساختار مدیریتی جامع و متناسب با وضعیت کنونی میسر خواهدگردید. در این راستا و با عنایت به اصلاحات متعدد به عمل آمده در آیین‌نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه 11/4/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول مدت 19 سال و افزایش تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاههای اجرایی و موسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی، به منظور انسجام ساختار آیین‌نامه مدیریت مطابق با مصوبات هیأتهای امنا درخصوص تشکیلات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و استفاده از ظرفیتهای ناشی از اجرای قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوبات متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش آموزش عالی هر یک از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1370 تاکنون، با هدف بالندگی، پیوستگی مدیریتی، تعامل سازنده ارکان مختلف دانشگاهی با یکدیگر و پاسخگویی مناسب در برابر مراجع ذیصلاح، همزمان با بازتدوین وظایف و اختیارات، تعیین سطوح مدیریتی و همسان‌سازی نحوه انتصاب مدیران در کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی، «آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» مورد بازنگری و تدوین قرار گرفت.

ماده1ـ تعاریف:

وزارتین: منظور از وزارتین، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند.

موسسه: منظور از موسسه، دانشگاهها، دانشکده‌های مستقل و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وابسته به سایر دستگاههای اجرایی و همچنین موسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی و دانشگاه آزاداسلامی می‌باشد.

ماده2ـ ارکان موسسه:

ارکان مؤسسه عبارتند از:

 1. هیأت امنا
 2. رییس موسسه
 3. هیات رئیسه
 4. شورای موسسه.

ماده3ـ هیات امنا:

هیات امنا عالی‌ترین رکن موسسه می‌باشد که وظایف و اختیارات آن در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9/12/1367 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی) تعیین شده است.

ماده4ـ رئیس موسسه:

الف: جایگاه: رئیس موسسه بالاترین مقام اجرایی موسسه می‌باشد که بعد از هیات امنا دومین رکن موسسه خواهد بود و در قبال کلیه امور موسسه در حدود مقررات مصوب، مسئول و نماینده حقوقی موسسه در نزد مراجع ذیصلاح خواهد بود.

ب: نحوه انتصاب: رئیس هر موسسه بر حسب مورد از جانب وزیر هر یک از وزارتین به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد خواهد شد که در صورت تایید شورا، وی با حکم وزیر به مدت چهـارسال به انجام وظایف خود خواهدپرداخت. نحوه انتصاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مفاد اساسنامه دانشگاه مذکور، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌گردد.

تبصره1. انتخاب مجدد افرادی که با انجام تشریفات مقرر در این ماده منصوب می‌شوند، به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع می‌باشد. در موارد استثنا، انتخاب مجدد برای دوره بعدی پس از تایید و اخذ مجوز از شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره2. وزیر هر یک از وزارتین می‌تواند تا تایید حکم رئیس پیشنهادی موسسه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی را حداکثر به مدت شش ماه به عنوان سرپرست موسسه منصوب نماید.

تبصره3. در موسسات آموزش عالی وابسته به سایر دستگاه­های اجرایی، رئیس موسسه به پیشنهاد رئیس هیات امنا، تایید وزیر ذیربط و حکم رئیس هیات امنا منصوب می‌گردد.

تبصره4. روسای مراکز و واحدهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی براساس مفاد اساسنامه آن دانشگاه، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌گردند.

تبصره5. در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی، رئیس موسسه براساس مفاد اساسنامه موسسات مذکور، مصوب شورای گسترش آموزش عالی هر یک از وزارتین و یا سایر مراجع ذیصلاح منصوب می‌گردد.

ج : شرایط عمومی رئیس موسسه:

1ـ شرایط عمومی مربوط به روسای موسسات به استثنای موسسات مندرج در ماده12  قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ

 1. اعتقاد به اسلام و قانون اساسی، التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
 2. عامل بودن به واجبات و پرهیز جستن از محرمات؛
 3. دارا بودن تقوی دینی و التزام عملی به احکام اسلام؛
 4. برخورداربودن از حُسن شهرت اخلاقی و وجاهت علمی و آشنابودن به اداره امور موسسه؛

5 . عدم وابستگی به احزاب و گروه‌های غیرقانونی.

ب . احراز سایر شرایط مندرج در بندهای ذیل:

 1. تقید و پایبندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اصل ولایت فقیه و ارزشهای دینی و اخلاقی؛
 2. دارا بودن شرط تاهل؛
 3. داشتن حداقل سن 30 سال و حداکثر 65 سال در زمان انتصاب.

د: شرایط اختصاصی رئیس موسسه:

 1. عضو هیات علمی رسمی با مرتبه علمی حداقل استادیار؛
 2. داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در وضعیت هیات علمی؛
 3. داشتن حداقل 2 سابقه اجرایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی.

تبصره1. در شرایط استثنایی، نداشتن شرایط مندرج در بند « ب ـ 3» شرایط عمومی یا بند «2» شرایط اختصاصی منوط به تایید وزیر هر یک از وزارتین و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (با رعایت مفاد تبصره4 بند ب ماده4) حسب مورد می‌باشد.

تبصره2. داشتن مرتبه علمی حداقل دانشیاری برای روسای موسسات بزرگ (رده یک) الزامی است و در شرایط استثنایی انتخاب رئیس موسسات بزرگ از میان اعضای هیات علمی با مرتبه استادیاری با حداقل 5 سال سابقه خدمت و کسب حداقل دوسوم آرای موافق شورای عالی انقلاب فرهنگی مجاز می‌باشد.

ه: وظایف و اختیارات رئیس موسسه:

در اجرای ماموریت و وظایف محوله مستند به قانون اهداف، وظایف و تشکیلات هر یک از وزارتین، وظایف و اختیارات رئیس موسسه به شرح ذیل می‌باشد:

 1. مسئولیت در قبال کلیه امور موسسه و حُسن اجرای مصوبات هیات امنا در حدود مقررات مصوب و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادرشده از سوی وزارت و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط حسب مورد و نمایندگی حقوقی موسسه نزد مراجع ذیصلاح؛
 2. تهیه و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی، سیاستها، اهداف و خط‌مشی‌ها برای طرح در هیأت امنا؛
 3. تعیین خط‌مشی اجرایی موسسه براساس برنامه‌های راهبردی مصوب هیات امنای ذیربط، برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی و درمانی، خدماتی و توسعه مدیریت و منابع موسسه در چارچوب برنامه‌های راهبردی تعیین‌شده؛
 4. نظارت دقیق و مستمر بر حُسن اجرای امور تربیتی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، بهداشتی و درمانی، خدماتی، استخدام، انتصاب، ماموریت، اخراج، ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی، توسعه مدیریت و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، ماموریت، ارتقا و اخراج کارکنان و کلیه ارتباطات داخلی و بین‌المللی موسسه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاح؛
 5. استیفای منافع و حقوق موسسه در مراجع قانونی (اعم از قضایی، اجرایی، اداری و…) به نمایندگی از موسسه؛
 6. تهیه آیین‌نامه‌های مالی ـ معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، نمودار سازمانی و تشکیلات موسسه و همچنین تغییر و اصلاح آنها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارتین و پیشنهاد به هیات امنا برای طی مراحل قانونی؛
 7. تهیه بودجه تفصیلی سالانه موسسه با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و ارائه به هیات امنا و همچنین نظارت بر نحوه هزینه نمودن بودجه تخصیصی به موسسه؛
 8. امضای قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملی، اداری و مکاتبات موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئولیت امور مالی موسسه طبق قوانین، آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و مقررات مصوبات ابلاغی، پاسخگویی به هیات امنا در قبال گزارشات حسابرسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسی و ارائه اقدامات انجام شده به هیات امنا؛
 9. ارائه گزارش عملکرد سالانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی سالانه موسسه به هیات امنا و وزارت متبوع؛
 10. نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای موسسه، رؤسای دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، آموزشکده‌ها، مؤسسات و واحدهای وابسته، و مدیران گروه‌های آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی موسسه؛

تبصره. صرفاً در موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس موسسه می‌تواند اختیار انتصاب و عزل مدیران واحدهای مستقر در شهرستانها را به بالاترین مقام اجرایی مربوطه در شهرستان ذیربط تفویض نماید.

 1. ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگی شورای موسسه به هیات امنای ذیربط؛
 2. ارائه پیشنهاد همکاری­های علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای موسسه برابر ضوابط و مقررات مربوطه؛
 3. ایجاد شورای مشورتی متشکل از پنج تن از اساتید شاخص و برجسته در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی ترجیحاً با مرتبه علمی بالاتر از استادیار؛
 4. نظارت بر امور انضباطی موسسه (هیأت علمی، دانشجویان، کارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

ماده5 ـ معاونان موسسه:

الف:جايگاه:

دومين سطح مديريتي موسسه معاونان موسسه مي‌باشند كه مي‌تواند شامل عناوين ذيل باشد:

1ـ معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي؛

2ـ معاون دانشجويي؛

3ـ معاون فرهنگي و اجتماعي؛

4ـ معاون پژوهشي و فناوري؛

5 ـ معاون توسعه مديريت و منابع يا عناوين مشابه؛

6 ـ معاون بهداشتي؛

7ـ معاون درمان و دارو.

تبصره: تعداد معاونت­ها در موسسات بر اساس تشكيلات مصوب هيات­هاي امناي ذيربط حداكثر تا  سقف مصوب قانوني تعيين مي‌گردد.

ب: نحوه انتصاب معاونين و ساير مديران موسسه:

معاونان و ساير مديران موسسه با احراز شرايط اختصاصي و عمومي توسط رئيس موسسه انتخاب و منصوب مي‌گردند. همچنين تغيير و يا عزل آنان نيز از وظايف و اختيارات رئيس موسسه مي‌باشد.

ج: شرايط عمومي معاونين و ساير مديران موسسه:

شرايط عمومي كليه مديران موسسه (معاونين، مديران، روساي، معاونان و مديران دانشكده‌ها، پژوهشكده‌ها و آموزشكده‌ها، مديران گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي و مديران ساير واحدهاي دانشگاهي) به شرح ذيل مي‌باشد:

 1. اعتقاد به اسلام و قانون اساسي، التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران؛
 2. عامل بودن به واجبات و پرهيز جستن از محرمات؛
 3. دارا بودن تقوي ديني و التزام عملي به احكام ديني؛
 4. برخوردار بودن از حسن شهرت اخلاقي و وجاهت علمي و آشنا بودن به اداره امور موسسه؛
 5. عدم وابستگي به احزاب و گروه‌هاي غيرقانوني.

د: شرايط اختصاصي معاونين موسسه:

 1. عضو هيات علمي رسمي با مرتبه علمي حداقل استاديار؛
 2. داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري با مدرك دكترا در وضعيت هيات علمي؛
 3. دارا بودن مدرك تحصيلي تخصصي و يا تجربه عملي در زمينه موردنظر.

تبصره1. علاوه بر شرايط اختصاصي فوق، احراز رتبه اول تا پنجم (بر اساس امتيازات كسب شده از موضوع ماده يك آيين‌نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيات علمي فعاليت­هاي فرهنگي ـ تربيتي ـ اجتماعي) در ميان اعضاي هيات علمي موسسه، براي معاون فرهنگي و اجتماعي الزامي است.

تبصره2. در شرايط استثنايي، با موافقت وزراي هريك از وزارتين داشتن مرتبه مربي با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مرتبط براي معاونت توسعه مديريت و منابع و معاونت بهداشتي كافي است.

تبصره3. در مورد مراكز آموزش عالي كمتر از سطح دانشگاه و در شرايط استثنايي، با تاييد وزراي هر يك از وزارتين و همچنين در موسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي داشتن مرتبه مربي براي معاونان كافي است.

تبصره4. در مورد دانشگاه آزاد اسلامي و در شرايط استثنايي، با تاييد رئيس دانشگاه آزاد اسلامي براي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي داشتن مرتبه مربي يا مدرك كارشناسي ارشد مرتبط براي معاونتها كافي است.

ه: وظايف معاونان موسسه:

الف: وظايف عمومي:

 1. ابلاغ كليه مصوبات، مقـررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي رئيس موسسه به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن؛
 2. تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب؛
 3. ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رييس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛
 4. پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمت­هاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست موسسه؛
 5. نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها؛
 6. برنامه‌ريزي، تنظيم فعاليت­ها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذيربط مطابق با اولويتهاي موسسه؛
 7. همكاري با ساير معاونتها جهت حسن اجراي برنامه‌هاي موسسه؛
 8. انجام ساير امور محوله از سوي رئيس موسسه.

ب: وظايف اختصاصي:

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي:

 1. اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه سياستها، مقررات و فرآيندهاي آموزش و تحصيلات تكميلي موسسه، منطبق بر قوانين، مصوبات، مقررات و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه با رويكرد گسترش دوره‌هاي تحصيلات تكميلي؛
 2. برنامه‌ريزي امور آموزشي و تحصيلاتي تكميلي با همكاري واحدهاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته و اجراي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه؛
 3. پايش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيأت علمي؛
 4. اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت؛
 5. برنامه‌ريزي جهت تامين امكانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمي ـ آموزشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني اسلامي؛
 6. برنامه‌ريزي آموزشي موسسه در راستاي سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمي و آمايش سرزمين؛
 7. اهتمام به برگزاري دوره‌هاي توانمندسازي و دانش‌افزايي؛
 8. ارزيابي و بازنگري محتواي سرفصل‌ها به منظور به روز رساني، كارآمدي اعضاي هيأت علمي موسسه، غنابخشي و ارزش مداري و ارائه پيشنهاد لازم به وزارتين حسب مورد؛
 9. برنامه‌ريزي براي ارتقـاي مهارتهـاي علمـي ـ تخصصـي دانشجويان جهت ورود به‌ جامعه؛
 10. نظارت و ارزيابي فرآيند اجرايي شدن نقشه جامع علمي كشور در موسسه با هماهنگي وزارت متبوع؛

تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند نسبت به تعيين ساير وظايف مرتبط با معاونت مذكور، مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمايد.

معاون دانشجويي:

 1. اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور دانشجويي موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوطه؛
 2. راه‌اندازي و مديريت فرآيند مشاوره امور دانشجويي موسسه در زمينه‌هاي تحصيلي، رفاهي، سلامت؛
 3. نظارت بر فعاليتهاي مربوط به تسهيلات قابل ارائه به دانشجويان و برنامه‌هاي رفاهي آنان؛
 4. برنامه‌ريزي جهت مديريت و ارتقاي امور صنفي، رفاهي، بهداشتي و سلامت دانشجويان موسسه؛
 5. رصد و ارزيابي وضعيت صنفي، رفاهي، بهداشتي و سلامت موسسه و ارائه گزارش به رئيس موسسه؛
 6. زمينه‌سازي جهت مشاركت، همراهي و همدلي دانشجويان براي ارتقاي وضعيت موسسه.

معاون فرهنگي و اجتماعي:

 1. راهبري و نظارت بر حسن اجراي كليه امور فرهنگي موسسه در سطوح استادان، دانشجويان و كاركنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط و با همكاري و هماهنگي ساير نهادهاي ذيربط؛
 2. تطبيق و اجراي سياستهاي راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ستادهاي تعميق و گسترش فرهنگ و مباني اسلام در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي؛
 3. رصد وضعيت كلي فرهنگي، تربيتي، اجتماعي و سياسي موسسه و همچنين انجام مطالعات و پژوهشهاي لازم با همكاري معاونت پژوهشي موسسه بمنظور برنامه‌ريزي و سياستگذاري فعاليتهاي فرهنگي جهت گسترش و تعميق ارزشهاي اسلامي ـ ايراني ـ انقلابي در همه سطوح موسسه و ارائه گزارش به شوراي فرهنگي و اجتماعي موسسه؛
 4. ايجاد ارتباط و همكاري هرچه بيشتر با مراكز؛ موسسات و نهادهاي فكري، فرهنگي و انقلابي؛
 5. برنامه‌ريزي به منظور توسعه آموزش­هاي فرهنگي، سياسي و اخلاقي از طريق برگزاري كلاسهاي آموزشي و سمينارها و مجامع فرهنگي، فكري و سياسي دانشگاهي با استفاده بهينه از توان موجود نهادهاي اسلامي و انقلابي و نظارت بر آنها؛
 6. فراهم آوردن زمينه ترغيب عناصر موسسه به منظور حضور در صحنه‌هاي مختلف علمي، سياسي و فرهنگي جامعه؛
 7. اهتمام به ترويج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد انديشي و گسترش زمينه ارتباط دانشگاهيان با صاحب نظران علمي، فرهنگي و سياسي؛
 8. مديريت محتوايي شوراي فرهنگي و اجتماعي از طريق تسهيل در فرآيند تصويب طرح­ها، پيشنهاد برنامه‌هاي لازم و پيگيري وظايف محوله؛
 9. پيگيري ابلاغ مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌ها و اطلاع‌رساني به واحدهاي مرتبط در داخل يا خارج موسسه، با هدف ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارائه گزارش ارزيابي به شوراي فرهنگي و اجتماعي موسسه.

تبصره: در موسسات فاقد معاونت فرهنگي و اجتماعي، كليه وظايف و اختيارات معاونت مذكور در حوزه معاونت دانشجويي انجام مي‌پذيرد.

معاون پژوهشي و فناوري:

 1. اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور پژوهشي و فناوري، كتابخانه‌ها و بانكهاي اطلاعاتي موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوطه؛
 2. برنامه‌ريزي و سياستگذاري به منظور ارتقاء و افزايش سطح همكاري­هاي علمي و بين‌المللي؛
 3. اولويت بخشي به نوآوري در حوزه نظري و پژوهش­هاي كاربردي و موردنياز كشور؛
 4. توسـعه، تقويت و هدايـت طرح­هاي پژوهـشي مصوب با اولويت پژوهش­هاي كاربردي هدفمند و مبتني بر سند چشم‌انداز برنامه‌هاي توسعه كشور و نـقشه جامع علمي كشور؛
 5. كنترل و نظارت بر فرآيندهاي پژوهشي موسسه بر اساس تقويم تعيين شده در طرحنامه پروژه‌هاي مصوب پژوهشي و تحقيقاتي؛
 6. مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه موسسه جهت ارائه به رئيس موسسه؛
 7. ايجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي؛
 8. همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين موسسه و ساير مؤسسات؛
 9. همكاري در اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت پژوهشي براي مؤسسات غيردانشگاهي؛
 10. برنامه‌ريزي جهت استفاده اعضاي هيأت علمي از فرصت‌هاي مطالعاتي داخل و خارج از كشور (اعم از مراكز علمي پژوهشي حوزوي و دانشگاهي) برابر ضوابط مصوب؛
 11. تهيه برنامه پژوهشي موسسه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاي پژوهشي در قالب برنامه‌هاي ميان مدت و بلند مدت و حمايت از تشكيل مراكز رشد، كارآفريني و پاركهاي علم و فناوري، براي طرح در شوراي تخصصي پژوهشي موسسه؛
 12. بررسي و ارزيابي فعاليت‌هاي موسسه در چارچوب برنامه‌هاي رشد و توسعه كشور بر اساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور و نقشه جامع علمي كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيأت رئيسه؛
 13. شناسايي و تعريف موضوعات و برنامه‌هاي علمي ـ پژوهشي مشترك و برنامه‌ريزي جهت تامين امـكانات و تخصيص اعتبار لازم جهت تعامل علمي ـ پژوهشي حوزه و دانشگاه و ايجاد زمينه مناسب جهت نيل به علم ديني و علوم انساني مناسب با حوزه تخصصي موسسه.

معاون توسعه مديريت و منابع:

 1. اداره و نظارت بر حسن اجراي كليه امور اداري، مالي و عمراني موسسه، مطابق با مصوبات مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط؛
 2. رسيدگي به اهداف اجرايي موسسه و هدايت و نظارت بر چگونگي گردش كارها و روش­هاي كاري مورد عمل در واحدهاي مختلف به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي مختلف در راستاي تحقق اهداف اجرايي مؤسسه؛
 3. نظارت بر مصرف اعتبار تخصيصي به واحدهاي مختلف بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيات امنا و ساير قوانين و مقررات مالي مورد عمل موسسه و ارائه گزارش جهت طرح در هيات امناي ذيربط؛
 4. تعيين وضعيت موجود مؤسسه از طريق شناسايي نقاط قوت و تنگناها و مشكلات و فرصت­ها تهديدات پيش رو جهت تعيين راهبردهاي پيشنهادي در راستاي ارتقاء به وضعيت مطلوب؛
 5. ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر؛
 6. جمع‌آوري و تكميل اطلاعات موردنياز بر اساس طرح جامع مؤسسه و برنامه‌ريزي و پيشنهاد بودجه ساليانه و انجام كليه فعاليتهاي لازم در جهت اجراي طرح‌‌هاي عمراني مؤسسه (اعم از پيماني، اماني و…)؛
 7. انجام تعميرات اساسي به مـنظور احياء و نگهداري ساختمان­ها و تأسيسات موجود؛
 8. تشكيل كميته تدوين روش­هاي اجرايي به منظور بهينه‌سازي سامانه تعاملات اداري بين واحدهاي تابعه با همكاري ساير معاونتهاي موسسه؛
 9. استـقرار فرآيند شناسايي درآمدها و كنترل مناسب بر چرخه‌ مالي به منظور تهيه گزارشات مديريتي مالي در جهت ايجاد انضباط مالي در بخشهاي مختلف موسسه؛
 10. تدوين روشهـاي اجرايـي مناسب براي نگهداري ابنيه و تجهيـزات موسسه به منظور حفظ و نگهداري از سرمايه‌هاي ملي موسسه.

معاون بهداشتي:

 1. شناخت خصوصيات جغرافيايي و جمعيتي استان، شناسايي منابع، مسائل و مشكلات بهداشتي مربوط به سلامت جامعه و تعيين اولويت­ها؛
 2. برنامه‌ريزي براي حل مسائل و مشكلات عمده در چارچوب سياست­ها و استراتژي­هاي اعلام شده كشوري با در نظر گرفتن شرايط خاص استان؛
 3. برنامه‌ريزي براي ارائه آموزش­هاي لازم به منظور حفظ و ارتقاي سطح سلامت جامعه بر مبناي نيازها؛
 4. تنظيم و تدوين برنامه‌هاي توسعه امكانات بهداشتي، با همكاري معاونان بهداشتي شهرستانها؛
 5. پيش‌بيني و پيشنهاد منابع مورد نياز و تنظيم بودجه عملياتي بر اساس برنامه‌هاي استان؛
 6. فراهم كردن زمينه‌هاي اجرايي برنامه‌هاي مصوب و ابلاغ شده به استان در قالب طرحهاي مشخص و زمان‌بندي شده؛
 7. نظارت بر اجراي فعاليتها و پايش (كنترل و نظارت) عمليات اجرايي و سنجش كيفيت خدمات و بازديدهاي منظم از واحدهاي اجرايي؛
 8. استفاده از شيوه‌هاي علمي براي اطلاع از وضعيت بيماري­ها و اقدام به موقع به هنگام بروز اپيدمي­ها و حوادث پيش‌بيني شده؛
 9. طـراحي و اجراي پروژه‌هاي تامين آب آشاميدني سالم و كافي در روستاهايي كه بيش از 150 خانوار جـمعيت دارند و پروژه‌هـاي بهسازي‌هاي اسـاسي محـيط در كليه روستاها؛
 10. نظارت بر نگهداري پروژه‌هاي بهداشتي انجام يافته؛
 11. گسترش سياست عدم تمركز در توسعه شبكه‌هاي بهداشتي درماني استان و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي خودگردان شدن واحدهاي اجرايي و تفويض اختيار لازم به واحدهاي اجرايي شهرستانها؛
 12. ايجاد روابط و هماهنگي منطقي ميان عمليات مختلف فني در مركز بهداشت به منظور تحقق استراتژي ادغام خدمات در تمام مراحل برنامه‌ريزي، اجرا، نظارت و ارزشيابي؛
 13. پشتيباني تداركاتي از واحدهاي اجرايي و پيش‌بيني‌هاي به موقع براي تامين وسايل، تجهيزات، مواد و داروهاي مورد نياز.

 

 

معاون درمان و دارو:

 1. نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستورالعمل‌هاي حوزه ستادي معاونت درمان و دارو در موسسات درماني تابعه؛
 2. هماهنگي با معاونت آموزشي و بهداشتي در مورد نوع برخورد با بيماران سرپايي و بستري آنان به گونه‌اي كه موجب اختلال و يا كاهش در امر آموزش نگردد؛
 3. برنامه‌ريزي در مورد بالا بردن سطح كارايي موسسات آموزشي و درماني تابعه در ساعات اداري و غيراداري و پيشنهاد و اجراي طرح­هاي خاص به منظور تسريع در درمان بيماران بستري و سرپايي؛
 4. برنامه‌ريزي توسعه در اجراي طرحهاي فوق تخصصي (پيوند كليه ـ پيوند قرنيه ـ پيوند قلب در چارچوب ضوابط و دستورالعمل­هاي ستاد مركزي)؛
 5. نظارت بر امور موسسات درماني تابعه موسسه اعم از بيمارستان­ها و موسسات توانبخشي و مراكز درماني بخش خصوصي و خيريه؛
 6. نظارت و ارزشيابي ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاه­ها؛
 7. رسيدگي و نظارت بر امور خدمات پاراكلينيكي موسسات درماني تابعه؛
 8. رسيدگي و انجام ضوابط مربوط به تاسيس مراكز توليد، توزيع و نگهداري مواد غذايي دارويي، آرايشي و بهداشتي و نظارت بر ارسال مدارك و درخواست متقاضيان تاسيس مراكز ياد شده به واحدهاي ذيربط در حوزه ستادي وزارت؛
 9. نظارت بر امور دارويي داروخانه‌ها در سطح استان و بررسي موجودي دارو و درخواست دارو با توجه به نياز واحدهاي درماني؛
 10. نظارت بر نحوه نگهداري داروهاي خاص و مواد اعتيادآور.

ماده6 ـ رئيس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده:

الف: شرايط اختصاصي رئيس و معاونين دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده:

 1. عضو هيأت علمي با مرتبه علمي حداقل استاديار؛
 2. داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري با مدرك دكترا؛
 3. دارا بودن مدرك تحصيلي و تخصصي و يا تجربه عملي در زمينه مورد نظر.

تبصره: در شرايط استثنايي، داشتن مرتبه مربي براي رياست آموزشكده‌ها كافي است.

ب: وظايف و اختيارات رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده:

 1. ايجاد نظم و انضباط كاري و فراهم نمودن تعامل مناسب بين دانشجويان، اساتيد و كاركنان در واحدهاي مختلف دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛
 2. ابلاغ كليه مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي رئيس موسسه به مديران گروه‌ها؛
 3. نظارت بر حسن اجراي مصوباتي كه از طريق رييس موسسه ابلاغ مي‌شود؛
 4. ايجـاد هماهنگي در امور آموزشي و پژوهشي، اداري و مالي و فرهـنگي دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛
 5. نظارت بر حسن اجراي وظايف آموزشي، پژوهشي و فرهنگي اعضاي هيأت علمي دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛
 6. پيشنهاد بودجه سالانه دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛
 7. ارزيابي كار سالانه دانشكده و گزارش آن به رييس موسسه؛

8 . بررسي صلاحيت معاونان گروه‌ها و اظهارنظر درباره آنان.

ماده7: معاون دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده:

الف: جايگاه:

هر دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده مي‌تواند بر حسب نياز يك تا سه معاون به‌تشخيص هيأت رئيسه موسسه داشته باشد.

ب: وظايف و اختيارات معاونان دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده:

تمام يا قسمتي از وظايف و اختيارات رئيس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده حسب مورد به معاونان دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده محول مي‌گردد.

ماده8 : مدير گروههاي آموزشي و پژوهشي:

الف: جايگاه:

گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي واحدي است متشكل از اعضاي هيات علمي متخصص در يك رشته از شعب دانش بشري كه در دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده داير است.

ب: نحوه انتصاب:

مدير گروه به پيشنهاد  رئيس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده از ميان اعضاي گروه با تاييد و حكم رئيس موسسه براي مدت دو سال منصوب مي‌گردد.

تبصره: پس از مدت دو سال انتصاب مجدد براي تصدي سمت مدير گروه، بر اساس ارزيابي گزارش عملكرد دو سالانه وي صورت مي‌پذيرد.

ج: وظايف و اختيارات مدير گروه:

 1. ابلاغ برنامه‌هاي اجرايي و تكاليف عمومي اعضاي هيات علمي اعم از آموزشي (نظري ـ عملي)، پژوهشي، راهنمايي دانشجو و خدمات و رعايت نظم و انضباط كاري اعضاي هيات علمي گروه و نظارت بر حسن اجراي آن؛
 2. تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و تهيه جدول دروس هر نيم سال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن رئيس به دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛
 3. تجديدنظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات علمي و تسليم اين برنامه‌هاي به مراجع ذيربط؛
 4. تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده، پژوهشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني براي اجرا؛
 5. ابلاغ بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و مصوباتي ابلاغي از سوي رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده به اعضاي گروه؛
 6. پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛
 7. انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات و ساير ملزومات مورد نياز گروه به رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده؛

8 . پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راساً يا با همكاري گروه‌هاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي موسسه؛

 1. ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رييس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده.

ماده9: معاون مديرگروه‌هاي آموزشي و پژوهشي:

معاون مدير گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي با تاييد و حكم رئيس دانشكده/ پژوهشكده/ آموزشكده براي مدت دو سال منصوب مي‌گردد و تمام يا قسمتي از وظايف و اختيارات مدير گروه آموزشي يا پژوهشي حسب مورد به آنان محول مي‌گردد.

تبصره: پس از مدت دوسال انتصاب مجدد براي تصدي سمت معاون مدير گروه، بر اساس ارزيابي گزارش عملكرد دو سالانه وي صورت مي‌پذيرد.

ماده10: هيات رئيسه:

الف: تعريف هيات رئيسه:

دومين ركن اجرايي موسسه هيات رئيسه مي‌باشد.

ب: تركيب هيات رئيسه:

 1. رئيس موسسه؛

2.معاونان موسسه؛

 1. مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در موسسه.

ج: وظايف و اختيارات هيات رئيسه:

 1. مشاركت و همكاري فعالانه در تنظيم برنامه‌هاي راهبردي موسسه مبتني بر سند چشم‌انداز، برنامه‌هاي توسعه كشور، نقشه جامع علمي كشور و برنامه‌‌هاي تقديمي وزراي هريك از وزارتين به مجلس شوراي اسلامي به منظور ارائه و تصويب در هيات امناء؛
 2. فراهم نمودن بسترهاي لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌هاي راهبردي موسسه؛
 3. فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيات امنا، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير مراجع ذيصلاح؛
 4. بررسي آئين‌نامه‌‌ها، تشكيلات، دستورالعمل­ها، شيوه‌نامه‌ها، دستور جلسات و ساير موارد ارائه شده از سوي معاونت­ها و شوراي موسسه به منظور طرح در هيات امنا و يا ساير مراجع ذيصلاح؛

5 . پيشنهاد بودجه ساليانه موسسه به هيات امنا از طريق رئيس موسسه؛

6 . تنوع بخشي به منابع مالي موسسه از طريق جذب كمكهاي مردمي و افزايش درآمدهاي اختصاصي از طريق ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، فناوري، فرهنگي و ساير منابع ديگر پس از اخذ مجوزهاي لازم از هيات امنا و يا ساير مراجع ذيصلاح؛

 1. پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصت‌هاي مطالعاتي و دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاي آموزشي، پژوهشي تعلق مي‌گيرد از طريق رئيسه موسسه به وزارت؛
 2. بررسي و تصويب پيشنهادات ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تربيتي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تربيت بدني كه براساس تقويم ساليانه مؤسسه ارائه گرديده است؛
 3. نظارت و پيگيري گزارشات تربيتي، فرهنگي، سياسي، امنيتي و … با هماهنگي ديگر دستگاه­هاي ذيربط تا حصول نتيجه؛
 4. بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيات رئيسه توسط واحدهاي تابعه موسسه و نظارت بر عملكرد آنان؛
 5. ارزيابي عملكرد حوزه‌هاي مختلف موسسه و بررسي گزارشات ادواري در شوراي موسسه؛
 6. ايجاد هماهنگي لازم بين حوزه‌هاي مختلف موسسه.

ماده11: شوراي موسسه:

الف: تعريف شوراي موسسه:

شوراي مؤسسه دومين ركن سياستگذار بعد از هيات امنا مي‌باشد كه به تنظيم سياستها و برنامه‌هاي جاري موسسه براساس سياستهاي كلان مصوب در هيات امنا و يا ساير مراجع ذيصلاح مي‌پردازد.

ب: تركيب شوراي موسسه:

 1. اعضاي هيأت رئيسه موسسه؛
 2. رؤساي دانشكده‌ها و آموزشكده‌ها و پژوهشكده‌ها؛
 3. دو تن از اعضاي هيأت علمي هر يك از شوراهاي تخصصي (آموزشي و تحصيلات تكميلي، پژوهشي و فناوري، دانشجويي و…) به انتخاب شوراي مربوطه و داراي صلاحيتهاي عمومي مندرج در اين آيين‌نامه با تاييد و حكم رئيس موسسه؛
 4. دو تن از اعضاي هيأت علمي در مرتبه علمي حداقل دانشيار و داراي صلاحيتهاي عمومي مندرج در اين آيين‌نامه با انتخاب و حكم رئيس موسسه.

تبصره1. رئيس موسسه مي‌تواند در مورد مسائل خاص از رئيس گروه معارف و ساير مديران حسب مورد به منظور شركت در جلسات شورا دعوت نمايد.

تبصره2. مدت عضويت اعضاي حقيقي شوراي موسسه به مدت 2 سال مي‌باشد.

تبصره3. رياست شورا به عهده رئيس موسسه مي‌باشد. شورا داراي نايب رئيس مي‌باشد كه از ميان اعضاي شورا با انتخاب و حكم رئيس موسسه منصوب مي‌گردد.

تبصره4. مصوبات شورا و مكاتبات مربوطه از طريق رياست شورا انجام مي‌پذيرد.

ج: وظايف و اختيارات شوراي موسسه:

 1. ارزيابي كلي عملكرد موسسه؛
 2. بررسي و تصويب دوره‌ها و رشته‌هاي آموزشي جديد و برنامه‌هاي آن، پيشنهادي معاونت­ها و شوراهاي تخصصي موسسه به منظور ارائه به مراجع ذيصلاح براي تصويب؛
 3. بررسي و تصويب ضوابط تدوين شده در راستاي همكاري موسسه با موسسات دولتي و غيردولتي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات موضوعه؛
 4. بررسي و تاييد برنامه‌هاي پذيرش دانشجو توسط دانشكده‌ها و آموزشكده‌ها، مبتني بر بودجه و امكانات موسسه و در راستاي اجراي تكاليف مندرج در برنامه‌هاي توسعه كشور، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، و سياستهاي هر يك از وزارتين به منظور ارسال به وزارت مربوطه؛

5 . بررسي و تصويب برنامه‌هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت؛

 1. بررسي گزارش تحليلي ارائه شده توسط واحدهاي ذيربط در خصوص مشكلات تربيتي، فرهنگي، آموزشي، دانشجويي، پژوهشي و فناوري، پشتيباني و خدماتي به منظور ارائه راه كارهاي سازنده و عملي جهت رفع كاستيها؛
 2. بررسي سالانه امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات) موسسه و تعيين كمبودها و طبقه‌بندي نيازهاي علمي و اقدام براي تأمين آنها
 3. ارجاع برخي از موضوعات موسسه براي بررسي و اظهارنظر به يكي از شوراهاي تخصصي حسب مورد؛
 4. تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي شورا و كميته‌هاي آن.

ماده12: شوراهاي تخصصي موسسه:

الف: تعريف شوراهاي تخصصي:

شوراهاي تخصصي اولين سطح سياستگذاري بخشي موسسه مي‌باشد كه در حوزه‌هاي معاونت‌هاي: آموزشي و تحصيلات تكميلي، دانشجويي، پژوهشي و فناوري، به رياست معاونان ذيربط و در معاونت فرهنگي و اجتماعي به رياست رئيس موسسه تشكيل مي‌شود و نسبت به سياستگذاري و برنامه‌ريزي در بخشهاي مختلف موسسه به منظور ايجاد هماهنگي در امور اجرايي و برنامه‌ريزي در بخش مربوطه و ارائه به شوراي موسسه و هيأت‌رئيسه اقدام مي‌نمايد.

ب: اعضا، وظايف و اختيارات شوراهاي تخصصي:

1.شوراي تخصصي آموزشي:

1ـ1. تركيب شوراي تخصصي آموزشي:

 1. معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه (رئيس شورا)؛
 2. مديركل امور خدمات آموزشي موسسه يا عناوين مشابه؛
 3. مديركل امور شاهد و ايثارگر يا عناوين مشابه حسب نياز؛
 4. معاونان آموزشي دانشكده‌ها و آموزشكده‌ها؛
 5. دو تن از ميان 4 تن از اعضاي هيأت علمي پيشنهادي معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي با تاييد و حكم رئيس موسسه.

1ـ2ـ وظايف و اختيارات شوراي تخصصي آموزشي:

 1. همكاري با معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي موسسه و تصميمات هيأت رئيسه؛
 2. تدوين و پيشنهاد برنامه‌هاي مختلف آموزشي و تحصيلات تكميلي به شوراي موسسه از جمله:

ـبرنامه‌هاي مختلف آموزشي در مقاطع كارداني و كارشناسي به صورت تفكيكي؛

ـ تغييرات لازم در نحوه اجراي برنامه‌هاي درسي در چارچوب مصوبات؛

ـ آيين‌نامه‌هاي آموزشي و اظهارنظر درباره آنها؛

ـ طرح­هاي مناسب آموزشي غيررسمي كوتاه‌مدت و ميان مدت؛

ـ برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي.

 1. بررسي و اظهارنظر درباره مسائلي كه شوراي موسسه يا معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه به شورا ارجاع مي‌دهد؛
 2. بررسي و اظهارنظر در خصوص كيفيت آموزشي موسسه در مقاطع و دوره‌هاي كاردانـي و كارشـناسي و بررسي كيفيـت آموزش اعضاي هـيأت علمي جهت ارائه به شوراي موسسه؛
 3. بررسي پيشنهاد تأسيس رشته‌ها و دوره‌هاي جديد موسسه در مقاطع كارداني و كارشناسي؛
 4. بررسي متون جزوات و كتابهاي ارائه شده از طرف اعضاي هيأت علمي از لحاظ تطبيق با سرفصلهاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي موسسه؛
 5. بررسي دعوت از استادان خارجي در رشته‌هاي مورد نياز بنا به پيشنهاد گروه‌هاي آموزشي و تأييد دانشكده براي ارائه و كسب مجوز از معاون آموزشي و ساير مراجع قانوني؛
 6. تدوين گزارشهاي دوره‌اي و تحليلي از وضعيت رشته‌ها، مقاطع و برنامه‌هاي آموزشي در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه كارهاي عملي جهت بهبود وضعيت موجود و ارائه به شوراي موسسه.

2ـ شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي:

2ـ1ـ تركيب شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي:

 1. معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه (رئيس شورا)؛
 2. معاون پژوهشي و فناوري موسسه؛
 3. مديركل تحصيلات تكميلي موسسه؛
 4. مديركل خدمات آموزشي موسسه؛

5 . مديران تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها؛

2ـ2ـ وظايف شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي:

 1. همكاري با معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه جهت ايجاد زمينه‌هاي اجرايي مصوبات شوراي موسسه، تصميمات هيأت رئيسه و آئين‌نامه‌ها و برنامه‌هاي مصوب؛
 2. تدوين و پيشنهاد برنامه‌هاي مختلف آموزشي به شوراي موسسه از جمله:

ـ برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري؛

ـ پيشنهاد تغييرات لازم در نحوه، اجراي برنامه‌هاي درسي در چارچوب  ضوابط مصوب؛

ـ بررسي آيين‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي و اظهار نظر درباره آنها؛

ـ پيشنهاد طرحهاي مناسب آموزشي غيررسمي كوتاه مدت و ميان مدت به شوراي موسسه؛

ـ برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و ارائه آن به شوراي موسسه؛

 1. بررسي و اظهارنظر درباره مسائلي كه توسط شوراي موسسه يا معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه به شورا ارجاع مي‌شود؛
 2. بررسي كيفيت آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در موسسه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي فعال در اين دوره‌ها و ارائه گزارش آن به شوراي موسسه؛
 3. بررسي پيشنهاد تأسيس رشته‌ها و دوره‌هاي تكميلي جديد موسسه؛
 4. بررسي پيشنهادات ارائه‌شده از شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده‌ها در خصوص تعداد پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي جهت ارائه به شوراي موسسه
 5. تدوين گزارشهاي دوره‌اي و تحليلي از وضعيت رشته‌ها، مقاطع و برنامه‌هاي آموزشي در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه كارهاي عملي جهت بهبود وضعيت موجود و ارائه به شوراي موسسه.

3ـ شوراي تخصصي دانشجويي:

3ـ 1ـ تركيب شوراي تخصصي دانشجويي:

 1. معاون دانشجويي (رئيس شورا)؛
 2. مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در موسسه؛
 3. مديركل امور دانشجويي؛
 4. مديركل امور فرهنگي؛

5 . رئيس مركز مشاوره دانشجويي؛

6 . مديركل امور شاهد و ايثارگر موسسه؛

 1. يك نماينده از هر يك از شوراهاي تخصصي آموزشي و تحصيلات تكميلي، پژوهشي و فناوري و فرهنگي موسسه؛
 2. دو دانشجو با تاييد و حكم رئيس موسسه از ميان دانشجويان موسسه (يك نفر به پيشنهاد معاون دانشجويي و يك نفر به پيشنهاد تشكلهاي رسمي دانشجويي)؛
 3. مسئول امور خوابگاه­هاي دانشجويي؛
 4. مسئول امور تربيت بدني؛
 5. مسئول امور تغذيه دانشجويي.

تبصره: شرايط عضويت دانشجو در شوراي تخصصي دانشجويي به شرح ذيل مي‌باشد:

 1. بيش از نيمي از واحدها را گذرانده باشد؛
 2. معدل كل او 3 (14) و يا بالاتر باشد؛
 3. حداقل يك تن از آنان دانشجوي خوابگاهي باشد؛
 4. داراي صلاحيت­هاي عمومي مندرج در اين آيين‌نامه باشد.

3ـ2ـ وظايف و اختيارات شوراي تخصصي دانشجويي:

 1. همكاري با معاون دانشجويي موسسه براي ايجاد زمينه‌هاي اجرايي مصوبات شوراي موسسه و تصميمات هيأت رييسه؛
 2. تدوين روش­ها، آيين‌نامه‌ها، مقررات و تنظيم برنامه‌هاي مختلف در راستاي برقراري جو تفاهم و دوستي ميان دانشجويان و بالا بردن روحيه دانشجويي و تلطيف فضاي دانشجويي در زمينه‌هاي امور دانشجويي به منظور پيشنهاد به شوراي موسسه از جمله:

ـ دستورالعمل فعاليت‌هاي ورزشي و فوق برنامه؛

ـ دستورالعمل امور انضباطي و رفتاري دانشجويي؛

ـ دستورالعمل اداره خوابگاه‌هاي دانشجويي و مسائل انضباطي مربوط به آن؛

ـ دستورالعمل اداره امور غذاخوري‌هاي دانشجويي؛

 1. بررسي مسائلي كه توسط شوراي موسسه يا معاون دانشجويي موسسه، به شوراي دانشجويي ارجاع مي‌شود و اظهارنظر درباره آنها؛
 2. همكاري در برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي رفاهي (قرض‌الحسنه ـ وام و كار دانشجويي، تعاون مصرف و نقليه و…)؛
 3. تدوين گزارش­هاي دوره‌اي و تحليلي از وضعيت دانشجويان در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه كارهاي عملي جهت بهبود وضعيت موجود و ارائه به شوراي موسسه.

4ـ شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي:

4ـ1ـ تركيب اعضاي شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي:

 1. رييس موسسه به عنوان رئيس شورا؛
 2. مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در موسسه؛
 3. معاون فرهنگي و اجتماعي به عنوان دبير شورا؛
 4. معاون دانشجويي؛
 5. معاون آموزشي؛
 6. مسئول بسيج اساتيد؛
 7. دبير مركز هم انديشي اساتيد؛
 8. يك عضو هيات علمي از ميان سه عضو حائز رتبه برتر فرهنگي به انتخاب رئيس موسسه؛
 9. نماينده بزرگترين تشكل اسلامي دانشجويي (تشخيص بزرگترين تشكل با هيأت نظارت بر تشكل‌ها است)؛
 10. مسئول بسيج دانشجويي (براساس قانون بسيج دانشجويي)؛
 11. نماينده هر تشكل رسمي ذينفع مرتبط با موضوع جلسه (با حق راي در جلسه مربوطه).

تبصره1. در مراكزي كه معاون دانشجويي و معاون فرهنگي و اجتماعي يك نفر مي‌باشد، مديركل فرهنگي يا رئيس دفتر فرهنگ اسلامي به اعضاي شوراي فرهنگي و اجتماعي اضافه مي‌شود.

تبصره2. حضور ساير صاحبنظران فرهنگي در جلسات شوراي فرهنگي و اجتماعي، بدون حق راي و با صلاحديد رئيس جلسه حسب مورد بلامانع است.

تبصره3. در موسساتي كه جهاد دانشگاهي فعال وجود دارد حسب تشخيص رئيس موسسه، رئيس جهاد دانشگاهي به عنوان عضو جلسه خواهد بود.

4ـ2ـ وظايف و اختيارات شوراي تخصصي فرهنگي و اجتماعي:

1.پيگيري به منظور تحقق و اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي اسلامي شدن دانشگاه­ها و اجرا و پيگيري دستورالعمل‌هاي ستاد گسترش و تعميق مباني و ارزشهاي اسلامي در مراكز آموزشي؛

 1. برنامه‌ريزي در جهت هماهنگي و انسجام بخشي به اولويت­ها و فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در موسسه؛
 2. برنامه‌ريزي جامع به منظور انجام فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي در موسسه با توجه به اولويت­هاي مصوب سالانه در دستگاه مربوطه با همكاري معاونتهاي دانشجويي، فرهنگي و اجتماعي و پژوهشي؛
 3. برنامه‌ريزي براي ايجاد پيوند فعال و گسترش مناسبات موسسه با حوزه‌هاي علميه و نهادهاي فرهنگي، انقلابي و مردمي؛
 4. تصويب و اعطاي مجوز به برنامه‌هاي فرهنگي، ترويجي و تبليغي سالانه، نيمسال و يا فصلي؛
 5. تسهيل حضور داوطلبانه دانشجويان، استادان و كارمندان در فعاليتهاي فرهنگي از طريق ساماندهي فرآيندهاي كارشناسي، تسهيل و ساماندهي فرآيندهاي كارشناسي، تصويب و ارزيابي جهت تقويت حضور داوطلبانه دانشجويان؛
 6. آسيب‌شناسي و بررسي وضعيت فرهنگي موسسه و دانشجويان، تدوين گزارش­هاي دوره‌اي تحليلي از فعاليت­ها و روندهاي موجود، پيشنهاد راهكارهايي جهت بهبود وضعيت براساس شناخت تهديدها و فرصت­ها به رئيس موسسه و وزارت؛

8 . نظارت و ارزيابي فعال و مستمر در چگونگي اجراي مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛

 1. ارائه گزارش كامل برنـامه‌ها، طرحهاي مصوب و نتايج ارزيابي آنها در هر سال به دستگاه مربوطه؛
 2. همكاري سازنده با نهادهاي دانشجويي و فرهنگي به منظور تشكيل بانك اطلاعاتي مناسب از نيروهاي متعهد و مستعد موسسه جهت ساماندهي و بهره‌مندي از توان موجود.

تبصره1. شوراي فرهنگي و اجتماعي حداقل هر ماه يك بار تشكيل جلسه داده و جلسات آن با حضور اكثريت اعضا، رسمي است و مصوبات آن با راي اكثريت حاضر، معتبر است.

تبصره2. مصوبات شوراي فرهنگي و اجتماعي نبايد منافاتي با مواد اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه­ها داشته باشد.

تبصره3. شوراي فرهنگي و اجتماعي مي‌تواند در موارد نياز با تشكيل كميته‌هايي، از نظرات كارشناسي و مشورتي صاحب نظران استفاده نمايد.

تبصره4. ستادهاي گسترش و تعميق مباني و ارزشهاي اسلامي در وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي هر ساله قبل از شروع سال تحصيلي مي‌بايست سياست­ها و اولويت­هاي موضوعي را به منظور جهت‌دهي فرهنگي موسسه‌ها، ذيل سياستهاي كلان فرهنگي كشور تدوين و نيز شيوه‌نامه‌اي به منظور تهيه دقيق‌تر گزارش عملكرد و اجراي مصوبات در موسسه تنظيم نموده و آنها را در اختيار معاونت فرهنگي و اجتماعي موسسه‌ها گذارند.

تبصره 5. حوزه اختيارات شوراي فرهنگي و اجتماعي اتخاذ تصميم و تدابير لازم در حوزه طرحها و فعاليتهاي فرهنگي است و تصميم و تصويب برنامه تشكل­ها در حيطه وظايف هيات نظارت بر تشكلها مي‌باشد.

5 ـ شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري:

5 ـ1ـ تركيب شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري:

 1. معاون پژوهشي و فناوري موسسه (رئيس شورا)؛
 2. معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه؛
 3. مديرارتباط با صنعت موسسه؛
 4. معاونان پژوهشي دانشكده‌ها و پژوهشكده‌ها؛
 5. يك محقق از هر يك از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به موسسه با معرفي رئيس موسسه (در صورتي كه واحد مستقل باشد) و با معرفي رييس دانشكده و آموزشكده (چنانچه واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد) با تاييد و حكم رئيس موسسه؛
 6. دو تن از ميان چهار تن از اعضاي هيأت علمي صاحب فعاليتها و آثار پژوهشي و فناوري ارزنده پيشنهادي معاون پژوهشي و فناوري با تاييد و حكم رئيس موسسه؛

5 ـ2ـ وظايف و اختيارات شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري:

 1. همكاري با معاون پژوهشي و فناوري براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيأت رئيسه؛
 2. ارائه پيشنهاد در زمينه‌هاي مختلف پژوهشي به شوراي موسسه از جمله:

ـ بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در موسسه؛

ـ هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در موسسه؛

ـ مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرح­هاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج موسسه؛

ـ بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور، منطقه و استان و چگونگي همكاري موسسه و مراكز صنعتي؛

 1. همكاري در تدوين برنامه جامع پژوهشي موسسه؛
 2. تدوين و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط‌مشي پژوهشي و فناوري موسسه به منظور ارائه به شوراي موسسه؛
 3. فراهم نمودن زمينه‌هاي توسعه فناوري در موسسه و حمايت از توسعه فعاليت مراكز رشد، كارآفريني و پاركهاي علم و فناوري موسسه؛
 4. تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق؛
 5. بررسي و تدوين و پيشنهاد برنامه‌هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش و استفاده از آخرين متدهاي پژوهشي؛
 6. پيشنهاد چگونگي استفاده اعضاي هيات علمي از نتايج تحقيقات براي ارتقاء كيفيت آموزش؛
 7. تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط؛
 8. بررسي و اظهارنظر درباره مسائلي كه شوراي موسسه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي‌دهد؛
 9. تصويب طرحهاي پژوهشي موسسه با اولويت بخشيدن به طرحهاي پژوهشي كاربردي؛
 10. ايجاد انگيزه‌هاي مادي و معنوي به منظور ترغيب و تشويق اعضاي هيأت علمي به تأليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي؛
 11. پيشنهاد آيين‌نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي موسسه؛
 12. ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش قابليت فارغ‌التحصيلان موسسه براي كار در جامعه، از طريق اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي ويژه؛
 13. تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه‌هاي علمي و فني كشور
 14. برنامه‌ريزي در جهت توزيع مناسب فرصت‌هاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي واجد شرايط؛

ماده13. شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي دانشكده در موسسات تخصصي:

الف: تركيب شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي دانشكده در موسسات تخصصي:

 1. رييس دانشكده (رئيس شورا)؛
 2. معاون آموزشي دانشكده (نايب رئيس)؛
 3. معاون پژوهشي دانشكده يا عناوين مشابه؛
 4. نمايندگان شاخه‌هايي كه مجري دوره‌هاي تخصصي هستند با درجه استادياري يا بالاتر و حداقل سه سال سابقه تدريس يا تحقيق در مقطع تحصيلات تكميلي؛
 5. يك يا دو تن از اعضاي هيأت علمي موسسه با درجه استادياري يا بالاتر و حداقل سه سال سابقه كار آموزشي يا پژوهشي در صورت لزوم با تاييد و حكم رئيس موسسه.

ب: وظايف شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي دانشكده در موسسات تخصصي:

كليه وظايف گروه‌هاي آموزشي مندرج در آيين‌نامه‌هاي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتری (Ph.D) در دانشكده‌هاي تخصصي به شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي دانشكده واگذار مي‌شود.

ماده14. شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي دانشكده در موسسات جامع:

الف: تركيب شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي دانشكده در موسسات جامع:

 1. رييس دانشكده (رئيس شورا)؛
 2. معاون آموزشي دانشكده (نايب رئيس)؛
 3. معاون پژوهشي دانشكده؛
 4. نمايندگان گروه‌هاي آموزشي كه مجري دوره‌هاي تخصصي هستند با درجه استادياري يا بالاتر و حداقل سه سال سابقه آموزشي يا پژوهشي در مقطع تحصيلات تكميلي؛
 5. يك تا دو تن از اعضاي هيأت علمي موسسه با درجه استادياري يا بالاتر و حداقل سه سال سابقه كار آموزشي يا پژوهشي با تاييد و حكم رئيس موسسه.

ب: وظايف شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي دانشكده در موسسات جامع:

شوراي تحصيلات تكميلي هر دانشكده جانشين شوراي آموزشي ـ پژوهشي آن دانشكده در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا خواهد بود.

ماده15: شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده/آموزشكده:

الف: تعريف شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده/آموزشكده:

در هر دانشكده كه داراي سه گروه آموزشي يا بيشتر باشند و همچنين در آموزشكده‌ها شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده و آموزشكده با تركيب ذيل تشكيل مي‌شود:

 1. رئيس دانشكده يا آموزشكده؛
 2. معاونان دانشكده يا آموزشكده؛
 3. مديران گروه‌هاي دانشكده يا آموزشكده.

ب: وظايف شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده/آموزشكده:

 1. برنامه‌ريزي جهت ايجاد زمينه‌هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاونان آموزشي و تحصيلات تكميلي و پژوهشي موسسه ابلاغ مي‌گردد؛
 2. تدوين سياست‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده با توجه به خط‌مشي آموزشي و پژوهشي موسسه جهت تصويب در مراجع ذيصلاح؛
 3. بررسي و تدوين طرحهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و ارجاع آنها به شوراهاي تخصصي آموزشي و تحصيلات تكميلي و پژوهشي و فناوري موسسه؛
 4. بررسي و تدوين طرحهاي ارزشيابي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده يا آموزشكده و پيشنهاد آن به شوراهاي تخصصي آموزشي و تحصيلات تكميلي و پژوهشي و فناوري موسسه؛
 5. هماهنگي ميان گروه‌ها و بخشها در ارائه دروس مشترك؛
 6. اتخاذ تصميمات اجرايي براي هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده يا آموزشكده؛
 7. بررسي و تعيين نياز دانشكده به عضو هيأت علمي جديد و پيشنهاد آن به شوراي موسسه براي تكميل اعضاي هيأت علمي هر گروه؛
 8. بررسي و پيشنهاد ظرفيت پذيرش به معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه؛
 9. بررسي و اظهارنظر در مواردي كه رييس دانشكده به شورا ارجاع مي‌دهد؛
 10. بررسي تقاضاهاي فرصت مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي موسسه؛
 11. بررسي طرح‌هاي پژوهشي و فناوري اعضاي هيأت علمي و ارجاع آن به شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري موسسه؛
 12. تصويب عناوين رساله (پايان ‌نامه‌هاي تحقيقاتي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و بالاتر) با رويكرد حل موضوعات كاربردي و توسعه و تحقيق در موضوعات بنيادين؛

ماده16: گروه‌هاي آموزشي:

الف: تعريف گروه آموزشي:

گروه آموزشي واحدي است متشكل از اعضاي هيأت علمي متخصص در يك رشته از شعب دانش بشري كه در دانشكده يا آموزشكده‌اي داير است و اعضاي هيأت علمي هر گروه مجموعاً شوراي آن گروه را تشكيل مي‌دهند.

ب: وظايف گروه‌هاي آموزشي:

 1. هماهنگ ساختن فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوط؛
 2. تنظيم برنامه‌هاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته لازم است؛
 3. نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهارنظر در مورد متون درسي و محتواي دروس براساس برنامه‌ها و سرفصلهاي مصوب؛
 4. اظهارنظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه؛
 5. اظهارنظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالي و مهمان و تعيين كمبود واحدهاي درسي آنان؛
 6. بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي ـ پژوهشي دانشكده يا آموزشكده؛
 7. اظهارنظر درباره مأموريت‌هاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي پژوهشي دانشكده يا آموزشكده؛
 8. پيش‌بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هيأت علمي متخصص و پيشنهاد به رئيس دانشكده براي ارجاع به مراجع ذيربط؛
 9. ارزيابي سالانه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي ـ پژوهشي؛
 10. برنامه‌ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي عالي برنامه‌ريزي تفويض كرده است؛
 11. بررسي و اعلام نظر براي اصلاح سرفصلها و تجديدنظر در عنوان درس­ها (از حيث اصلي يا اختياري بودن) و همچنين تعيين محتواي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي براي پيشنهاد و تصويب در شوراي عالي برنامه‌ريزي؛

 ماده17: مديران ستادي موسسه:

الف: نحوه انتصاب مديران ستادي:

مديران ستادي موسسه پس از احراز شرايط اختصاصي و عمومي (به استثناي مديران تحت مديريت مستقيم رئيس موسسه) با پيشنهاد معاون ذيربط و تاييد و حكم رئيس موسسه منصوب مي‌گردند. همچنين عزل آنان نيز از وظايف و اختيارات رئيس موسسه مي‌باشد.

تبصره. مدت انتصاب مديران موسسه 2 سال مي‌باشد و پس از آن رئيس موسسه براساس گزارش عملكرد دو سالانه آنان نسبت به انتصاب مجدد يا تعيين فرد جديد اقدام مي‌نمايد.

ب: شرايط عمومي مديران ستادي موسسه:

شرايط عمومي مديران هيات علمي مندرج در ماده4 اين آيين‌نامه براي مديران ستادي موسسه نيز قابل اعمال مي‌باشد.

ج: شرايط اختصاصي مديران ستادي موسسه:

داشتن مدرك تحصيلي مرتبط با مسئوليت؛

داشتن حداقل 3 سال حسن سابقه اجرايي در زمينه مسئوليت.

تبصره. در شرايط استثنايي داشتن 5 سال سابقه حسن اجرايي در زمينه مسئوليت مرتبط با تاييد رئيس موسسه، مي‌تواند جايگزين شرايط بند يك گردد.

ماده18: اين آيين‌نامه در 18 ماده و 33 تبصره در جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ 1/1/1390 براي كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي وابسته به وزارتين، ساير دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي كشور و دانشگاه آزاد اسلامي لازم‌الاجرا مي‌باشد. از تاريخ اجراي اين آيين‌نامه، آيين‌نامه مديريت دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالي مصوب جلسه 249 مورخ 11/4/1370 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، لغو و بلااثر مي‌گردد.