اصلاحيه تركيب اعضاى كميته‏ هاى انضباطى دانشجويان

اصلاحيه تركيب اعضاى كميته‏هاى انضباطى دانشجويان

به استناد بند اول جلسات 429 و 430 مورخ 21/7/1377 و 5/8/1377 شوراى عالى انقلاب فرهنگى و با تكيه بر تجربه‏هاى پيشين از عملكرد كميته‏هاى انضباطى، تركيب كميته‏هاى انضباطى دانشگاه‌ها و كميته مركزى انضباطى و شرايط عضويت آنها به شرح زير تعيين مى‏گردد.

 الف) تركيب اعضاى كميته انضباطى بدوى دانشگاه

 1. معاون دانشجويى فرهنگى دانشگاه بعنوان رئيس كميته بدوى
 2. مسئول دفتر نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه يا نماينده تام‏الأختيار ايشان
 3. يكى از اعضاى هيأت علمى دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه
 4. دو نفر دانشجوى دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه
 5. دبير كميته انضباطى بدوى به پيشنهاد رئيس كميته بدوى و حكم رئيس دانشگاه، بدون داشتن حق رأى

 تبصره: جلسات با حضور رئيس كميته انضباطى بدوى و حداقل دو عضو صاحب رأى تشكيل مى‏شود و تصميمات آن با سه رأى موافق به تصويب مى‏رسد.

 ب) تركيب اعضاى كميته انضباطى تجديد نظر دانشگاه

 1. رئيس دانشگاه به عنوان رئيس كميته تجديد نظر
 2. مسئول دفتر نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه
 3. معاون دانشجويى فرهنگى دانشگاه به عنوان دبير كميته تجديد نظر
 4. يكى از اعضاى هيأت علمى دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه (غير از اعضاى كميته بدوى)
 5. يك نفر دانشجوى دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه (غير از اعضاى كميته بدوى)

 تبصره: جلسات كميته تجديدنظر با حضور رئيس كميته و حداقل دو عضو ديگر تشكيل شده و مصوبات آن با سه رأى موافق قابل اجراء است.

 ج) تركيب اعضاى كميته مركزى انضباطى دانشجويان

 1. معاون دانشجويى وزارت فرهنگ و آموزش عالى يا معاون دانشجويى فرهنگى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى حسب مورد به عنوان رئيس كميته.
 2. مدير كل دانشجويان داخل وزارت فرهنگ و آموزش عالى يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى حسب مورد.
 3. مسئول دفتر نمايندگى مقام معظم رهبرى در يكى از دانشگاه‌ها به پيشنهاد رئيس نهادنمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها و حكم وزير فرهنگ و آموزش عالى يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، حسب مورد.
 4. يك نفر حقوق‏دان از بين اعضاى هيأت علمى دانشگاه‌ها به پيشنهاد رئيس كميته مركزى انضباطى و حكم وزير فرهنگ و آموزش عالى يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، حسب مورد.
 5. يك نفر از اعضاى هيأت علمى دانشگاه‌ها به پيشنهاد رئيس كميته مركزى انضباطى و حكم وزير فرهنگ و آموزش عالى يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى حسب مورد.
 6. يك نفر دانشجو از ميان اعضاى كميته انضباطى دانشگاه‌ها به پيشنهاد رئيس كميته مركزى انضباطى و حكم وزير فرهنگ و آموزش عالى يا وزارت، درمان و آموزش پزشكى حسب مورد.

7 . رئيس يا معاون دانشجويى و فرهنگى يكى از دانشگاه‌ها بنا به دعوت رئيس كميته مركزى انضباطى

 1. دبير كميته مركزى انضباطى دانشجويان به پيشنهاد رئيس كميته مركزى انضباطى و حكم وزير فرهنگ و آموزش عالى و يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى حسب مورد، بدون داشتن حق رأى.

 تبصره: جلسات كميته مركزى انضباطى با حضور 5 عضو صاحب رأى رسميت مى‏يابد و تصميمات جلسه با حداقل 4 رأى موافق از بين اعضاى حاضر معتبر بوده و در صورت صدور حكم قطعى، لازم‏الاجراء است.

  د) شرايط عضويت

كليه اعضاى كميته‏هاى انضباطى كه با شخصيت حقيقى به عضويت اين نهاد انتخاب مى‏شوند بايد در تقوى و استقلال نظر از حسن شهرت برخوردار بوده، مورد وثوق و فاقد سوء سابقه باشند.

 تبصره 1. اعضاى هيأت علمى كه به عضويت كميته‏هاى انضباطى انتخاب مى‏شوند، علاوه بر دارا بودن شرايط فوق بايد متأهل باشند. همچنين در دانشگاه‌هايى كه رشته حقوق تدريس مى‏شود، بهتر است عضو هيأت علمى از بين اعضاى هيأت علمى مدرس در زمينه حقوق انتخاب شود.

 تبصره 2. دانشجويان عضو كميته‏هاى انضباطى علاوه بر احراز شرائط مذكور بايد واجد شرايط زير نيز باشند:

 1. از نظر تقوى و اخلاق بين دانشجويان حسن اشتهار داشته و ترجيحاً متأهل و از دانشجويان دوره كارشناسى ارشد يا دكترى باشند.
 2. حداقل نيمى از واحدهاى آموزشى دوره تحصيلى خود را گذرانده باشند مگر آنكه مقاطع تحصيلى پيشين خود را در همان دانشگاه به پايان رسانده باشند.
 3. در طى مدت تحصيل خود در دانشگاه مشروط نشده و حكم انضباطى نيز دريافت نكرده باشند.

 تبصره 3. دبير كميته‏هاى بدوى دانشگاه‌ها ترجيحاً از ميان اعضاى هيأت علمى دانشگاه و در غير اينصورت از بين كاركنان دانشگاه كه واجد رتبه كارشناسى يا بالاتر هستند و يا دانشجويانى كه شرايط عضويت در كميته‏هاى انضباطى را دارند انتخاب مى‏شود، مشروط بر آنكه متأهل و داراى حسن شهرت در برخورد مناسب با دانشجويان بوده و عضو داراى رأى در كميته انضباطى نيز نباشند.

 تبصره 4. اعضاى منتخب كميته‏هاى انضباطى به مدت دو سال انتخاب مى‏شوند و اين انتخاب قابل تمديد است. چنانچه هريك از اعضاى فوق سه جلسه متناوب غيبت غير موجّه داشته يا به هر دليل امكان حضور در جلسات كميته انضباطى را به مدت بيش از 3 ماه نداشته باشد يا در صورت احراز عدم صلاحيت، رئيس كميته مى‏تواند به جايگزينى وى با انتخاب فرد جديد اقدام كند. تشخيص موجّه و غير موجّه بودن غيبت به عهده رئيس كميته است.

 تبصره 5. رئيس كميته انضباطى مى‏تواند بنا به تشخيص از افراد مطلع براى شركت در جلسات كميته انضباطى بدون داشتن حق رأى دعوت كند.

تركيب اعضاى كميته‏هاى انضباطى دانشجويان در چهاربند و هشت تبصره به شرح فوق، در تاريخ 9/12/1378 به تصويب وزراى فرهنگ و آموزش عالى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‏الاجراء مى‏باشد و كليه مصوبات مغاير با آن فاقد اعتبار است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *