اصلاح ماده 4 اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 498 مورخ 28/3/81 به پيشنهاد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها (نامه شماره 8855/01/ن.د مورخ 15/10/82 اصلاح بند 1 ماده 4 اساسنامه نهاد را، به اين شرح تصويب كرد:

ماده4. اركان نهاد نمايندگي عبارتند از:

1ـ شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري (هيأت امناء).