اصلاح مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

اصلاح مصوبه ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

(مصوب ۵۸۴  جلسه مورخ 9/3/1385)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۸۴ مورخ 9/3/1385 اصلاح بندهایی از مصوبه ضوابط ناظر به فعالیت نشریات دانشگاهی (مصوب جلسه ۵۴۰ مورخ 1385/۳/26) را به شرح ذیل تصویب نمود:

۱ـ در شق ۴ و ۵ بند ۲ ماده ۲ به ترتیب تعداد اعضای هیات علمی و نمایندگان مدیران مسوول نشریات از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش می‌یابد.

۲ـ در شق ۲ بند ۴ ماده ۲ معاونت امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جایگزین مدیر کل فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع می‌شود