الحاق يك ماده به اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها

(مصوب جلسه415 مورخ 12/12/1376 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

پيشنهاد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها (نامه شماره 2357/01/1 مورخ 26/8/76) درباره الحاق يك ماده به اساسنامه اين نهاد (موضوع مصوبه شماره 860/دش مورخ 12/3/75 شوراي عالي) مطرح شد و به اين شرح به تصويب رسيد:

«هزينه اعتبارات نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها تابع قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و تحقيقاتي مصوب جلسه مورخ 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.»