ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

(مصوب جلسه ۵۴۰ مورخ 26/3/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ماده ۱. تعریف نشریات دانشگاهی

۱ـ۱. کلیه نشریاتی که به صورت ادواری یا گاهنامه و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت در زمینه‎های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یک از اساتید و اعضای هیات علمی، دانشجویان، تشکل‎های اسلامی و یا گروهی از اعضای هیات علمی یا دانشجویان در دانشگاه‎ها، مراکز آموزش عالی و واحدهای دانشگاهی منتشر و در محدوده دانشگاه‎ها توزیع می‎شوند، نشریات دانشگاهی محسوب و تحت شمول این ضوابط قرار می‎گیرند.

تبصره. نشریات علمی که توسط دانشگاه‎ها، انجمن‎های علمی و یا سایر سازمان‎ها با مجوز وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می‎شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.

۱ـ۲. توزیع نشریات دانشگاهی در خارج از محدوده دانشگاه‏ها، مراکز آموزش عالی و واحدهای دانشگاهی منوط به کسب مجوز از مراجع ذی‎ربط است.

ماده۲. مراجع رسیدگی به درخواست‎های صدور مجوز انتشار، نظارت بر نشریات، رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی

۲ـ۱. رسیدگی ابتدایی به درخواست‎های صدور مجوز انتشار نشریات دانشگاهی و نظارت بر عملکرد آنها و همچنین رسیدگی به تخلفات نشریات دانشگاهی و انجام سایر وظایفی که در این خصوص در دستورالعمل اجرایی پیش‎بینی می‎شود، در هر دانشگاه، مرکز آموزش عالی و واحد دانشگاهی در صلاحیت کمیته‎ای تحت عنوان «کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی» خواهد بود که زیر نظر شورای فرهنگی دانشگاه یا مرکز آموزش عالی و یا واحد دانشگاهی فعالیت می‎نماید.

تبصره: به منظور رعایت اختصار در این ضوابط شورای فرهنگی دانشگاه یا مرکز آموزش عالی و یا واحد دانشگاهی «شورای فرهنگی دانشگاه» عنوان می‎شود.

۲ـ۲. ترکیب «کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی» به شرح ذیل می‎باشد:

ـ معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، مرکز آموزش عالی و یا واحد دانشگاهی (رییس کمیته)

ـ نماینده تام‎الاختیار دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و یا واحد دانشگاهی

ـ یک حقوقدان به انتخاب رئیس دانشگاه یا واحد دانشگاهی

ـ دو نفر عضو هیات علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه

ـ دو نفر نماینده از مدیران مسوول نشریات موجود در دانشگاه به انتخاب مدیران مسوول نشریات دانشگاهی دانشگاه یا واحد دانشگاهی که یک نفر از آنها به عنوان عضو علی‎البدل محسوب می‎گردد.

ـ مدیر امور فرهنگی دانشگاه یا واحد دانشگاهی (دبیر کمیته)

۲ـ۳. شورای فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات و آرای کمیته ناظر همان دانشگاه، مرکز آموزش عالی و یا واحد دانشگاهی می‎باشد.

۲ـ۴. به منظور تجدید نظر در تصمیمات شورای فرهنگی دانشگاه و رسیدگی به اعتراضات ناشی از تصمیمات و عملکرد این شورا و انجام سایر وظایفی که در دستورالعمل اجرایی پیش‎بینی می‎شود در هر وزارتخانه یا دستگاه مربوطه شورایی با عنوان «شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی» با ترکیب ذیل تشکیل می‎شود:

ـ معاون فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع (رییس شورا)

ـ مدیرکل فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع (دبیر شور)

ـ معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‎ها یا نماینده تام‎الاختیار رییس نهاد

ـ یک نفر حقوقدان به انتخاب معاون فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع

ـ دو نفر از نمایندگان مدیران مسوول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسوول نشریات دانشگاهی دانشگاه‎های کشور که یک نفر از آنها به عنوان عضو علی‎البدل محسوب می‎گردد.

تبصره ـ تصمیمات شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی، قطعی و لازم‎الاجرا است.

ماده ۳. حقوق و حدود نشریات فرهنگی

۳ـ۱. نشریات دانشگاهی از کلیه حقوق مصرح در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران برخوردار بوده و در انتشار مطالب و تصاویر جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی مطابق ماده ۶ قانون مطبوعات آزاد هستند.

۳ـ۲. کسب و انتشار اخبار داخل و خارج دانشگاه که به منظور افزایش آگاهی جامعه دانشگاهی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت قانون مطبوعات و این ضوابط و دستورالعمل‎های اجرایی ذی‎ربط، حق مسلم نشریات دانشگاهی است.

۳ـ۳. اعمالی که از نظر این ضوابط برای نشریات دانشگاهی، تخلف محسوب و مستلزم رسیدگی و صدور رای در مراجع پیش‎بینی شده در ماده ۲ می‎باشد، همان موارد مصرح در فصل ششم قانون مطبوعات است. ضمانت اجرای نحوه رسیدگی به تخلفات و صدور رای در این موارد با در نظر داشتن صلاحیت مراجع فوق‎الذکر مطابق با دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۵ این ضوابط خواهد بود.

۳ـ۴. در کلیه مواردی که تخلف ارتکابی نشریه براساس قوانین موضوعه کشور جرم تلقی شود، شورای فرهنگی دانشگاه می‎تواند مدیر مسوول نشریه را به کمیته انضباطی دانشگاه و یا واحد دانشگاهی معرفی کند و کمیته مزبور پس از رسیدگی می‎تواند مراتب را به دادگاه‎های صالحه منعکس نماید.

ماده ۴. وزیر یا رییس دستگاه، مسوول نظارت بر حسن اجرای این ضوابط می‎باشد.

ماده ۵. دستورالعمل اجرایی این ضوابط با محتوا و شکل واحد در جلسه مشترک شوراهای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت دو ماه به تصویب نهایی می‎رسد و پس از ابلاغ از سوی وزیر و یا رییس دستگاه متبوع لازم‎الاجرا است.

این ضوابط مشتمل بر ۵ ماده و ۳ تبصره در جلسه ۵۴۰ مورخ 26/3/1383 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.