آيين‏ نامه شوراى صنفى دانشجويان دانشگاه‌ها و دانشكده‏هاى علوم پزشكى كشور

 آيين‏نامه شوراى صنفى دانشجويان دانشگاه‌ها و دانشكده‏هاى علوم پزشكى كشور

مقدمه

به منظور بهبود بخشيدن به شرايط زندگى دانشجويان و بسترسازى مشاركت دانشجويان دانشگاه‌ها و دانشكده‏هاى علوم پزشكى كشور در امور صنفى و رفاهى دانشجويى، شوراهاى صنفى دانشجويان با حمايت دانشگاه‌ها و دانشكده‏هاى علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى كشور بر اساس مفاد اين آيين‏نامه تشكيل مى‏گردند.

 ماده 1. تعاريف

 1-1. تعريف صنف: صنف به مجموعه‏اى از افراد اطلاق مى‏گردد كه سبب دارا بودن نقش اجتماعى مشترك، با عنوانى واحد در جامعه شناخته مى‏شوند.

2ـ1. امور صنفى دانشجويى: امور صنفى، صرفاً به مجموعه‏اى از امور كمك آموزشى، رفاهى و معيشتى مرتبط با دانشجو در محدوده فضاهاى دانشگاهى اطلاق مى‏گردد كه دانشجويان عضو شوراهاى صنفى واحدهاى مختلف دانشگاهى در چارچوب مقررات موضوعه و اين آيين‏نامه در اين راستا فعاليت مى‏نمايند.

3ـ1. فضاهاى دانشگاهى: عبارتست از محوطه دانشگاه، دانشكده‏ها و خوابگاه‌ها.

 تبصره: انجام فعاليت‏هاى فرهنگى، سياسى، آموزشى و پژوهشى از شمول فعاليت‏هاى شوراى صنفى خارج بوده و فعاليت‏هاى فوق حسب مورد مشمول آيين‏نامه تشكل­هاى اسلامى دانشگاهيان، كانون‏هاى فرهنگى، هنرى و علمى، پژوهشى مى‏باشند.

4ـ1. واحد دانشگاهى: منظور از واحد دانشگاهى دانشكده‏ها و خوابگاه‌هاى هريك از دانشگاه‌ها يا دانشكده‏هاى علوم پزشكى مى‏باشد.

5ـ1. شوراى صنفى دانشجويان: ساختارى متشكل از نمايندگان منتخب دانشجويان هر واحد دانشگاهى است كه از طريق انتخابات در چارچوب اين آيين‏نامه انتخاب مى‏شوند.


  ماده 2. اهداف

1ـ2. ارتقاء مشاركت و توسعه فعاليت‏هاى قانونمند دانشجويى در امور صنفى مربوط به آنان

2ـ2. ايجاد بستر مناسب در جهت ارائه پيشنهادات و نظرات دانشجويى در مورد امور صنفى مربوطه

3ـ2. مشاركت در بهبود شرايط رفاهى و معيشتى دانشجويان با بهره‏گيرى از توانائي‌هاى و مشاركت دانشجويان در مراحل برنامه‏ريزى و نظارت بر نحوه اجراى فعاليت‏هاى مرتبط با امور صنفى

4ـ2. تلاش در جهت تبيين، حفظ و پيگيرى حقوق مرتبط با امور صنفى دانشجويان از طريق شوراى دانشجويى دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى كشور

5ـ2. تلاش براى ايجاد بستر مناسب در جهت ارتقاء همفكرى و همدلى در بين دانشجويان و مسئولين دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى ذيربط و آشنايى بيشتر آنان با واقعيتها و مشكلات يكديگر جهت همكارى متقابل

 ماده 3. تشكيلات

1ـ3. در هر واحد دانشگاهى، اعضاى شوراى صنفى با حضور حداقل يك سوم دانشجويان آن واحد و با كسب اكثريت نسبى آراء به مدت يكسال انتخاب مى‏گردند.

 تبصره: در صورت عدم شركت، حداقل يك سوم دانشجويان هر واحد در مرحله اول انتخابات، مرحله دوم آن واحد با فاصله سه ماهه برگزار مى‏گردد.

2ـ3. اعضاى منتخب هر شورا در اولين جلسه، يك نفر را به عنوان دبير انتخاب مى‏نمايند كه وظيفه مديريت جلسات و امضاء و ابلاغ مصوبات شورا را به عهده دارد.

 تبصره: جلسات شوراى صنفى با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و مصوبات آن با كسب آراء نصف به اضافه يك اعضاى حاضر قابل ابلاغ مى‏باشد.

 3-3. شوراى صنفى مركزى دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى از دبيران شوراهاى صنفى واحدها تشكيل مى‏گردد كه وظيفه پيگيرى امور صنفى در سطح دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى و هماهنگى بين شوراهاى صنفى واحدهاى مختلف دانشگاهى را بر عهده دارد.

 تبصره: از مجموع شوراهاى صنفى واحدهاى خوابگاهى برادران و خواهران يك الى چهار نفر بر طبق آيين‏نامه داخلى در شوراى صنفى مركزى عضويت خواهند داشت.

4ـ3. انتخابات اولين شوراى صفنى واحدها توسط معاونت دانشجويى و فرهنگى دانشگاه ذيربط و در دوره‏هاى بعدى توسط شوراى صنفى مركزى دانشگاه و با نظارت معاونت دانشجويى و فرهنگى برگزار مى‏گردد.

 تبصره: انتخابات شوراى صنفى واحدها در فاصله زمانى پانزدهم مهرماه لغايت پانزدهم آبانماه هر سال برگزار مى‏گردد.

5ـ3. تعداد اعضاء شوراى هر واحد دانشگاهى متناسب با تعداد دانشجويان آن واحد و حداقل سه‏نفر مى‏باشد. (مطابق جدول ذيل)

 

تعداد اعضاي علي‌البدل تعداد نماينده تعداد دانشجويان واحد دانشگاهي
1 3 تا 150 نفر و كمتر
2 5 300ـ151
2 7 500ـ301
3 9 501 و بيشتر

 

تبصره 1. شوراى دانشجويى دانشگاه‌ها مى‏توانند بر طبق آيين‏نامه‏هاى داخلى تغييراتى در جدول فوق ارايه نمايند.

 تبصره 2. در دانشكده پزشكى شوراى صنفى شامل 9 نفر (3 نفر دانشجوى دوره علوم پايه و فيزيوپاتولوژى، 2 نفر مقطع كارآموزى، 2 نفر در مقطع كارورزى و 2 نفر از دستياران) مى‏باشد.

 تبصره 3. دانشكده‏هايى كه دستيار ندارد، از مقطع علوم پايه و فيزيوپاتولوژى 4 نفر و كارآموزى 3 نفر و كارورزى 2 نفر انتخاب مى‏گردند.

 تبصره 4. دانشگاه‌ها يا دانشكده‏هاى علوم پزشكى كه بيش از 50 نفر دستيار و دانشجوى دوره تحصيلات تكميلى دارند، مى‏توانند شوراى صنفى جداگانه تشكيل دهند و دبير اين شورا مستقيماً عضو شوراى صنفى مركزى مى‏گردد.

 ماده 4. شرايط عضويت

تمام دانشجويان دانشگاه‌ها يا دانشكده‏هاى علوم پزشكى كشور كه داراى شرايط ذيل باشند، مى‏توانند كانديداى عضويت در شوراهاى صنفى گردند.

1ـ4. نداشتن حكم قطعى تخلف در كميته انظباطى دانشگاه

2ـ4. نداشتن سوء شهرت به تأييد شوراى دانشجويى دانشگاه

3ـ4. نداشتن بيش از يك ترم مشروطى آموزشى

 4-4. هر دانشجو مى‏تواند فقط در يك شوراى صنفى عضويت داشته باشد

5ـ4. مدت باقيمانده از دوران تحصيل اعضاء نبايد كمتر از يك دوره شورا باشد.

 تبصره: مدت فعاليت هر دوره شورا، يك سال شمسى تمام از زمان انتخابات مى‏باشد.

6ـ4. ميهمان نبودن از ساير دانشگاه‌ها و ميهمان نشدن در ساير دانشگاه‌ها.

7ـ4. گذراندن حداقل يك ترم تحصيلى از تحصيلات آنها.

 ماده 5. اختيارات و حدود فعاليت

1ـ5. فعاليت‏ها و مصوبات شوراها نبايد نافى قوانين و مقررات مصوب كشور و همچنين قوانين و آيين‏نامه‏هاى ابلاغى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى ذيربط باشد.

2ـ5. مرجع نظارت بر مفاد (بند 1ـ5) شوراى دانشجويى دانشگاه ذيربط مى‏باشد و اين شورا مطابق قوانين مربوطه اقدام خواهد نمود.

3ـ5. شوراهاى صنفى دانشجويان، صرفاً داراى نقش مشورتى و نظارتى است.

4ـ5. شوراهاى صنفى مى‏توانند براى انجام شرح وظايف خود و بر طبق آيين‏نامه‏هاى داخلى نسبت به ايجاد كميته‏هايى به منظور پيگيرى وظايف محوله اقدام نمايند.

 الف) شوراى صنفى مركزى

1ـ5ـ الف) بررسى وضعيت امور صنفى واحدهاى دانشجويى، تعيين مشكلات و ارايه راهكارهاى اصلاحى به مسئولين مربوطه

2ـ5ـ الف) همكارى در مراحل برنامه‏ريزى و نظارت بر نحوه اجراى فعاليت‏هاى جارى امور صنفى با هماهنگى مسئولين مربوطه

3ـ5ـ الف) پيگيرى در جهت رفع مشكلات صنفى دانشجويان از طريق شوراى دانشجويى دانشگاه و ارايه پيشنهادات اصلاحى به شوراى مذكور

4ـ5ـ الف) تدوين آيين‏نامه داخلى كه پس از تصويب شوراى دانشجويى، قابل اجرا خواهد بود

5ـ5ـ الف) پيشنهاد چهار نفر از اعضاى شوراى صنفى مركزى به رياست دانشگاه، به منظور انتخاب اعضاى شوراى دانشجويى دانشگاه مربوطه

6ـ5ـ الف) همكارى در مراحل اجرايى برگزارى انتخابات دوره بعدى واحدها با نظارت معاونت محترم دانشجويى و فرهنگى و شوراى صنفى مركزى

7ـ5ـ الف) نظارت بر عملكرد شوراى صنفى واحدها و مصوبات آنها

ب) شوراى صنفى واحدها:

1ـ5- ب) بررسى وضعيت امور صنفى واحد مربوطه، تعيين مشكلات و ارايه راهكارهاى اصلاحى به مسئولين مربوطه

2ـ5ـ ب) همكارى در مراحل برنامه‏ريزى و نظارت بر فعاليت‏هاى جارى امور صنفى با همكارى مسئولين مربوطه

3ـ5ـ ب) پيگيرى در جهت رفع مشكلات صنفى دانشجويان از طريق شوراى صنفى مركزى و ارايه پيشنهادات اصلاحى به شوراى مذكور

4ـ5ـ ب) همكارى با شوراى صنفى مركزى در مراحل اجرايى برگزارى انتخابات دوره بعدى با نظارت معاونت دانشجويى و فرهنگى

5-5- ب) معرفى نماينده شورا، جهت عضويت در شوراى صنفى مركزى

6ـ5ـ ب) تدوين پيش‏نويس آيين‏نامه داخلى و ارايه آن به شوراى صنفى مركزى

 ماده 6. رسيدگى به تخلّفات و شكايات

1ـ6. چنانچه هريك از اعضاى شوراى صنفى دانشجويان در كميته انظباطى دانشگاه محكوم قطعى گردند، عضويت آنها در شورا از تاريخ ابلاغ حكم ملغى شده و از اعضاى على‏البدل به عنوان جايگزين استفاده مى‏شود.

2ـ6. رسيدگى به شكايات وارده از شوراى صنفى واحدها بر عهده شوراى صنفى مركزى مى‏باشد.

3ـ6. رسيدگى به شكايات وارده از شوراى صنفى مركزى بر عهده شوراى دانشجويى دانشگاه مى‏باشد.

 ماده 7. انحلال شوراى صنفى

1ـ7. در صورت عدم صلاحيت شوراى صنفى جهت ادامه فعاليت، شوراى دانشجويى دانشگاه نسبت به انحلال شورا اقدام مى‏نمايد. در اين صورت معاونت دانشجويى و فرهنگى دانشگاه ذيربط، طى 3 ماه نسبت به تشكيل مجدد شورا اقدام مى‏نمايد.

 تبصره: شوراى صنفى در صورت اعتراض نسبت به حكم انحلال مى‏تواند موارد و دلائل مستند خود را به معاونت دانشجويى و فرهنگى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، جهت تصميم‏گيرى نهايى ارسال نمايد.

 ماده 8. بودجه

1ـ8. هزينه و امكانات مورد نياز شوراى صنفى، پس از تأييد شوراى دانشجويى دانشگاه از محل اعتبارات دانشگاه مربوطه تأمين خواهد شد.

 ماده 9. مرجع نظارت و تفسير

1ـ9. تفسير موارد اين آيين‏نامه بر عهده معاونت دانشجويى و فرهنگى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى‏باشد.

ماده 10. مرجع تصويب

1ـ10. آيين‏نامه شوراى صنفى دانشجويان دانشگاه‌هاى علوم پزشكى كشور در 10 ماده و 44 بند و 13 تبصره در تاريخ 7/8/79 جهت اجرا به مدت يك سال به صورت آزمايشى به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى رسيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *