اهداف و سیاست‎های ناظر بر برگزاری اردوهای دانش آموزی و دانشجویی

اهداف و سیاست‎های ناظر بر برگزاری اردوهای دانش­آموزی و دانشجویی

(مصوب جلسه 534 مورخ 5/12/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسة 534 مورخ 5/12/1382، اهداف و سیاست‎های برگزاری اردوها را به این شرح تصویب کرد:

به منظور ایجاد نظم و هماهنگی و فراهم آوردن زمینه مناسب برای برگزاری اردوهای

دانش‌آموزی و دانشجویی اهداف و سیاست‌های ناظر بر این اردوها به شرح ذیل تعیین

می‌شود:

ماده 1. تعریف اردو

مقصود از اردو در این مصوّبه سفر دسته جمعی گروهی از دانش‌آموزان یا دانشجویان با مقاصد علمی، آموزشی، فرهنگی، زیارتی، سیاحتی و ورزشی می‌باشد که با مجوز مراجع ذی‌ربط برگزار می‌شود.

ماده 2. اهداف اردو

1ـ ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته جمعی منبعث از ارزش‌های اسلامی

2ـ تقویت و تحکیم بنیة اعتقادی،اخلاقی جوانان و نوجوانان

3ـ کسب تجربه در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی

4ـ کمک به فرآیند اجتماعی شدن و ارتقای مهارت‌های اجتماعی

5ـ ایجاد زمینة مناسب برای رشد وشکوفایی استعدادهای فردی

6ـ افزایش آگاهی‌‌های عمومی در زمینة تاریخ، جغرافیا و فرهنگ ایران و جهان و

آشناسازی شرکت‌کنندگان با تاریخ و تمدن ایران و اسلام

7ـ گسترش و تعمیق مهارت‌های فردی و ارتقای سطح هوشیاری و قدرت درک و دریافت شرکت‌کنندگان

8ـ جهت‌گیری ویژه برای تعمیق روحیة وطن خواهی ودلبستگی به کشور

9ـ آشناسازی شرکت‌کنندگان با شرایط معیشتی مردم در مناطق محروم

ماده 3. سیاستهای ناظر بر برگزاری اردو

1ـ در برگزاری اردوها تدارک برنامه‌ها می‌بایست به نحوی باشد که منجر به تقویت و

گسترش معیارها و ارزش‌های اسلامی شود.

2ـ در برنامه‌ریزی و اجرای اردوها می‌بایست جذابیت، تنوع، نشاط و شادابی و نیز مشارکت فعالانة شرکت‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد.

3ـ برنامه‌ها می‌بایست با نیازهای عاطفی، اجتماعی و جسمی شرکت‌کنندگان در جنسیت و مقاطع مختلف تحصیلی مطابقت داشته باشد و تنوع و تعداد اردوها به نحوی لحاظ گردد که ذائقة شرکت‌کنندگان را پوشش دهد.

4ـ دوره‌های آموزشی مستقیم و غیرمستقیم کوتاه مدت در برخی اردوهای خاص مورد توجه قرار گیرد.

5ـ در برگزاری و اجرای اردوها می‌بایست تمهیدات و اقدامات مقتضی به منظور تأمین کامل امنیت فردی و جمعی شرکت‌کنندگان پیش‌بینی و اعمال شود.

ماده 4. تهیه آیین نامة اجرایی

4ـ1. دستورالعمل اجرایی اردو‌های دانش‌آموزی مطابق با این سیاستها، ظرف مهلت شش ماه از تاریخ تصویب این مصوبه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و با امضای وزیر آموزش و پرورش به واحدهای تابعه آن وزارتخانه ابلاغ می‌شود.

4ـ2. دستورالعمل اجرایی اردوهای دانشجویی مطابق با این سیاستها ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این مصوبه توسط کمیتة مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و با امضای وزرای این وزارتخانه‌ها به

دانشگاه‏ها و واحدهای تابعه ابلاغ می‌شود.

4-3. دستورالعمل اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این سیاستها توسط این دانشگاه تهیه و با امضای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه‏ها و واحدهای تابعه این دانشگاه ابلاغ می‌شود.

ماده 5. هیأت نظارت وبازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی مسؤولیت نظارت و پیگیری این مصوبه را بر عهده خواهد داشت.

 

 الحاقیه سفرهای دانشجویی به آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

(مصوب جلسه 530 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 25/9/1382)

ماده واحده

سفرهای دانشجویی مشمول مقررات ذیل خواهد بود:

  1. سفرهای دانشجویی باید با تصویب و صدور مجوز توسط شورای فرهنگی دانشگاه انجام شود.

تبصره 1. مقصود از سفر دانشجویی، کلیه مسافرتهای فرهنگی و بازدیدهای علمی دسته جمعی گروهی از دانشجویان یک دانشگاه است که به منظور زیارت، و تفریح با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه برگزار می­شود.

تبصره 2. واحدهای برگزارکننده اردوی دانشجویی غیر دولتی خارج از دانشگاه، می‌بایست نسبت به اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه اقدام نماید.

تبصره 3. سفرهای درسی و پژوهشی که با حضور استاد و مجوز گروه آموزشی دانشکده برگزار می شود از شمول این مصوبه مستثنی می­باشد.

  1. برگزاری اردوهای مختلط (دختر و پسر) صرفا با تایید مکتوب مرجع صادر کننده مجوز قابل اجرا است.
  2. در سفرهای دانشجویی، محل برگزاری اردو و مسیر آن دراطلاق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب و در این مدت رعایت مقررات انظباطی دانشگاه و سایر مقررات مربوط الزامی است.
  3. دستور العمل اجرایی موضوع این الحاقیه توسط بالاترین مقام دستگاه مربوط برای اجرا ابلاغ می­شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *