دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه اتحاديه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان

دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه اتحاديه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان

مقدمه

بر اساس ماده 6 آيين‌نامه اتحاديه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مصوب جلسه 488 مورخ 15/8/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه مذكور به شرح ذيل ابلاغ مي‌شود:

ماده 1. دبيرخانه هيأت نظارت مركزي و وظايف آن

با توجه به ماده 3 و تبصره‌هاي مربوطه در آيين‌نامه اتحاديه‌هاي تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مسئوليت دبيرخانه بر عهده دبير هيأت نظارت مركزي مي‌باشد كه با شرح وظايف ذيل تشكيل مي‌شود.

1ـ 1. اعلام دستور كار و دعوت كتبي از اعضاي هيأت نظارت مركزي براي شركت در جلسات دستگاه‌هاي مربوطه

2ـ1. تشكيل نظام بايگاني، ثبت و نگهداري اسناد و مكاتبات و طبقه‌بندي پرونده‌ها

3ـ1. دريافت درخواست كتبي تقاضاي تأسيس اتحاديه و طرح ان پس از تكميل پرونده در جلسات رسمي هيأت نظارت مركزي

4ـ1. دريافت درخواست كتبي صدور مجوز فعاليت و طرح آن در جلسات  مذكور

5ـ1. دريافت شكايات مطروحه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با فعاليت‌هاي اتحاديه‌هاي تشكل‌هاي اسلامي و طرح آنها در جلسات مربوطه

6ـ1. ابلاغ تصميم هيأت نظارت مركزي توسط دبير هيأت به متقاضي و مراجع ذيربط

7ـ1. تدوين صورت جلسات و انجام مكاتبات

8ـ1. اطلاع‌رساني به موقع در مورد آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل اجرايي ذيربط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي

9ـ1. دعوت از اعضاء و هيأت منصفه براي تشكيل جلسه به منظور رسيدگي به تخلّفات و يا شكايات مربوط به اتحاديه

10ـ1. پيگيري اجراي مصوبات هيأت نظارت مركزي و اخذ گزارش فعاليت اتحاديه‌هاي تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان و ارائه آن به هيأت نظارت مركزي

11ـ1. مكاتبه با اتحاديه‌هاي موجود و ملزم ساختن آنها به تطبيق دادن اساسنامه اتحاديه با آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن

12ـ1. دريافت شكايات در مورد تخلف در انتخابات

ماده 2. نحوه تشكيل جلسات هيأت نظارت مركزي

1ـ2. جلسات مذكور براي انجام وظايف مصرح در ماده (5) آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان و ماده (6) آيين‌نامه اتحاديه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان با نظر رئيس هيأت نظارت و در دفتر ايشان تشكيل مي‌شود.

تبصره: تشكيل جلسات فوق‌العاده با پيشنهاد حداقل 2 نفر از اعضاي هيأت نظارت مركزي و با موافقت رئيس هيأت نظارت بلامانع است.

2ـ2. جلسات با حداقل 3 عضو هيأت نظارت مركزي رسمي است و تصميمات نيز با 3 رأي موافق قابل اجرا مي‌باشد.

3ـ2. حضور مسئول دبيرخانه هيأت نظارت مركزي و ساير مدعوين در جلسات بدون حق رأي و با موافقت رئيس هيأت نظارت مركزي بلامانع است.

ماده 3. نحوه صدور مجوز اتحاديه

اعلام موافقت اصولي براي تأسيس اتحاديه مي‌بايست بر اساس ضوابط مندرج در آيين‌نامه اتحاديه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان (ماده 3 و تبصره‌هاي مربوطه) انجام پذيرد.

1ـ3. شوراي مركزي اتحاديه مي‌بايست درخواست كتبي خود را كه به تأييد اكثريت شوراي مركزي اتحاديه رسيده باشد براي دريافت موافت اصولي به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي ارائه نمايد.

تبصره 1. درخواست تشكيل اتحاديه مي‌بايست به تأييد اكثريت شوراي مركزي اتحاديه رسيده باشد و ممهور به مهر و امضاي تشكل‌هاي ذيربط باشد.

تبصره 2. تشكل‌هايي كه خواستار پيوستن به اتحاديه هستند بايد از نظر اخذ مجوز و رعايت مقررات مربوطه مورد تأييد هيأت نظارت دانشگاه قرار گرفته و ضروري است قبل از پيوستن به اتحاديه:

الف) در يكي از بندهاي اساسنامه خود موضوع چگونگي پيوستن به اتحاديه و يا نحوه خروج از آنرا قيد نمايند.

ب) موضوع پيوستن تشكل خود به اتحاديه را به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي اعلام نمايند.

2ـ3. مدت زمان مجاز براي پاسخگويي به درخواست تشكيل اتحاديه حداكثر 3 ماه است و طي اين مدت هيأت نظارت مركزي موظف است نسبت به صدور موافقت اصولي و در صورت مخالفت نسبت به اعلام كتبي دلايل رد صلاحيت به صورت طبقه‌بندي شده و با امضاي دبير هيأت اقدام نمايد.

تبصره 3. تشكل‌هاي قانوني كه علاقمند به تشكيل اتحاديه هستند پس از كسب موافقت اصولي با تشكيل اتحاديه حداكثر ظرف مدت يك ماه مي‌بايست به ارائه اساسنامه اتحاديه (بر اساس ساختار پيشنهادي در ماده 4 آيين‌نامه مربوطه) به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي اقدام نمايد.

تبصره 4. يك تشكل نمي‌تواند همزمان عضو دو اتحاديه باشد.

3ـ3. در صورت عدم موافقت هيأت نظارت مركزي با تشكيل يا ادامه فعاليت اتحاديه، و از تاريخ ابلاغ رأي هيأت نظارت مركزي، اتحاديه مي‌تواند ظرف مدت 10 روز نسبت به رأي صادره اعتراض نمايد و در صورت تأييد رئيس هيأت نظارت موضوع جهت رسيدگي مجدد در دستوركار هيأت نظارت مركزي قرار خواهد گرفت. (در صورتي كه اتحاديه از تشكل‌هاي چند دستگاه تشكيل شده باشد موضوع در جلسه هيأت مشترك نظارت مركزي بررسي مي‌شود.)

تبصره 5. چنانچه عضوي از اعضاي اتحاديه قصد خروج از اتحاديه را داشته باشند مي‌بايست تقاضاي كتبي خود را به دبيرخانه اتحاديه ارائه نمايد و پس از تأييد شوراي مركزي اتحاديه نتيجه به هيأت نظارت مركزي گزارش شود.

تبصره 6. چنانچه بر اساس گزارش دبيرخانه هيأت نظارت مركزي تشخيص دهد اتحاديه از حيث تعداد اعضاء از حد نصاب قانوني خود عدول كرده است مراتب را در جلسات هيأت طرح و اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 4. نحوه طرح و رسيدگي به شكايات و تخلفات

1ـ4. رسيدگي به تخلفات و يا شكايات با ارائه گزارش توسط هيأت نظارت مركزي و يا اتحاديه‌ها و يا طرح شكايت توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي در دستور كار جلسات مربوطه قرار مي‌گيرد.

2ـ4. هيأت نظارت مركزي جهت رسيدگي به شكايات و تخلفات مرتبط با فعاليت اتحاديه تشكيل جلسه مي‌دهد و پس از استماع گزارش و شور هيأت منصفه و اعلام نظر مربوطه نسبت به صدور احكام متناسب با موضوع شكايت يا تخلف اقدام مي‌نمايد.

3ـ4. هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات اتحاديه‌ها داراي 5 عضو اصلي به شرح ذيل است:

₪ 3 نفر شخصيت‌هاي علمي، فرهنگي و دانشگاهي دستگاه مربوطه

₪ 1 نفر حقوقدان

₪ 1 نفر از دانشجويان تحصيلات تكميلي

اين افراد با پيشنهاد رئيس هيأت نظارت مركزي دستگاه مربوطه و تأييد هيأت نظارت انتخاب و احكام آنها از سوي رئيس هيأت صادر خواهد شد.

تبصره 1. دانشجويان دكتراي حرفه‌اي از سال پنجم به بعد مي‌توانند به عنوان عضو دانشجويي هيأت منصفه انتخاب شوند.

تبصره 2. جلسات هيأت منصفه با دعوت كتبي توسط دبير از كليه اعضاي هيأت منصفه تشكيل و با حضور حداقل 3 نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با رأي 3 عضو حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره 3. دبير هيأت منصفه در اولين جلسه اين هيأت از بين اعضاء و توسط اعضاء انتخاب مي‌شود.

4ـ4. دبير هيأت نظارت مركزي موظف است پس از دريافت شكايت، زمان و مكان تشكل جلسه رسيدگي به موضوع را با هماهنگي رئيس هيأت نظارت حداقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه به اتحاديه، اعضاي هيأت منصفه و اعضاي هيأت نظارت مركزي كتباً اعلام نمايد.

5ـ4. پس از تشكيل جلسه رسيدگي در حضور هيأت منصفه، شكايت و يا گزارش دريافتي قرائت و دفاعيات مشتكي عنه استماع مي‌شود.

تبصره: هيأت نظارت مركزي موظف است امكان طرح شكايت و دفاع براي شاكي و متشاكي را فراهم نمايد.

6ـ4. پس از اعلام ختم رسيدگي توسط دبير هيأت نظارت مركزي، آنگاه هيأت منصفه به منظور پاسخ به دو سئوال تشكيل جلسه خواهد داد:

  1. آيا تخلف واقع شده است يا خير؟
  2. در صورت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفيف است يا خير؟

7ـ4. هيأت منصفه موظف است بلافاصله پس از ختم رسيدگي و در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شور اعلام نمايد.

8ـ4. هيأت نظارت مركزي موظف است پس از اعلام نظر هيأت منصفه رأي خود را مطابق مفاد آيين‌نامه و دستورالعمل حاضر و بر اساس نظر هيأت منصفه صادر نمايند.

تبصره: در مواردي كه رسيدگي به تخلف در دستور كار قرار دارد رأي صادره توسط هيأت نظارت مركزي در صورتي معتبر و قابل اجراست كه به امضاي حداقل 3 عضو مربوط رسيده باشد.

ماده 5. نظارت بر انتخابات اتحاديه

دبيرخانه هيأت نظارت مركزي موظف است بر اساس اعلام تاريخ و محل انتخابات توسط اتحاديه بدون دخالت در امور اجرائي انتخابات از طريق نماينده هيأت بر انتخابات نظارت نمايد.

تبصره 1. اتحاديه موظف است زمان دقيق انتخابات را حداقل دو هفته قبل از برگزاري انتخابات به هيأت نظارت اعلام و نماينده خود را براي همكاري با نماينده ناظر هيأت معرفي نمايد.

تبصره 2. هرگونه شكايت نسبت به حسن انجام انتخابات مي‌بايست حداكثر يك هفته بعد از برگزاري انتخابات به هيأت نظارت ارائه شود. هيأت نظارت به شكاياتي كه پس از اين مهلت طرح شده باشد رسيدگي نخواهد كرد.

تبصره 3. گزارش انتخابات اتحاديه توسط دبير هيأت در اولين جلسه پس از برگزاري انتخابات به جلسه هيأت ارائه مي‌شود.

تبصره 4. در صورتي كه انتخابات مورد تأييد هيأت نظارت قرار نگيرد اتحاديه موظف به برگزاري كلي يا جزئي مجدد انتخابات خواهد بود.

ماده 6. نظارت بر عملكرد مالي اتحاديه

اتحاديه‌ها موظف هستند بر اساس بند (4-12) از ماده 4 (رئوس اصلي ساختار اساسنامه اتحاديه) آيين‌نامه اتحاديه اسلامي دانشگاهيان هرساله گزارش ترازنامه مالي اتحاديه را به مجمع عمومي ارائه و جهت اطلاع به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي اعلام نمايد.

ماده 7. اتحاديه‌هاي موجود از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل حداكثر 4 ماه فرصت دارند اساسنامه خود را با آيين‌نامه اتحاديه تشكل‌هاي اسلامي و دستورالعمل اجرايي مربوطه انطباق دهند.

ماده 8. دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه اتحاديه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان براي اجرا به مدت 2 سال به صورت آزمايشي در تاريخ 31/5/84 به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا مي‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *