دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان

دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان

مقدمه

پس از ابلاغ آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مقرر شد دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه مزبور توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي به منظور احصاء مسائل اجرايي براي مدت سه سال به صورت آزمايشي تدوين و ابلاغ گردد.

با انقضاء مدت آزمايشي مذكور و در اجراي قسمت (ب) از بند 2 ماده 5 آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مصوب جلسه 448 مورخ 9/6/78 و نيز ماده 8 (تكميلي) مصوب جلسه 449 مورخ 6/7/78 و مفاد تكلمه و تبصره‌هاي الحاقي مصوب جلسه 472 مورخ 13/10/1379 و جلسه 493 مورخ 9/11/1380 و جلسه 511 مورخ 8/11/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي هيأت نظارت دانشگاه‌ها، دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه به شرح زير تدوين گرديده است كه براي اجرا ابلاغ مي‌گردد.

 

بخش اول: شرح وظايف دبيرخانه هيأت نظارت، نحوه تشكيل جلسات هيأت نظارت و مراحل صدور مجوز فعاليت‌ها

 ماده1. دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه و وظايف آن

1ـ1. به منظور تسهيل در انجام فعاليت‌هاي هيأت نظارت دانشگاه در زمينه تماس و مكاتبه با تشكل‌هاي اسلامي و ساير نهادهاي ذيربط، حفظ و نگهداري اسناد و مدارك، دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه با شرح وظايف زير تشكيل مي‌گردد:

الف) اعلام دستور كار و دعوت از اعضاء براي شركت در جلسات هيأت نظارت دانشگاه و يا واحد دانشگاهي.

ب) تشكيل نظام بايگاني، ثبت و نگهداري اسناد و مكاتبات و طبقه‌بندي پرونده‌ها.

ج) دريافت درخواست كتبي هيأت مؤسس متقاضي تأسيس تشكل اسلامي و طرح آنها در جلسات رسمي هيأت نظارت دانشگاه.

د) دريافت درخواست كتبي صدور مجوز فعاليت و طرح آن در جلسات رسمي هيأت نظارت دانشگاه.

هـ) دريافت شكايات مطروحه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با فعاليت‌هاي تشكل‌هاي اسلامي و طرح آنها در جلسات رسمي هيأت نظارت دانشگاه.

و) ابلاغ تصميم هيأت نظارت دانشگاه به صورت مكتوب و با امضاي رياست دانشگاه در مهلت قانوني تعيين شده به تشكل اسلامي.

ز) تدوين صورت جلسات و انجام مكاتبات ضروري بنا به دستور رئيس هيأت نظارت دانشگاه.

ح) تهيه و تنظيم گزارش جلسات هيأت نظارت دانشگاه و ارسال آن با امضاي رياست دانشگاه براي دبيرخانه هيأت نظارت مركزي.

ط) اطلاع‌رساني به موقع در مورد آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن به دانشگاهيان و تشكل‌هاي اسلامي.

ن) دعوت و تشكيل جلسات هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات دانشجويان.

ي) پيگيري اجراي مصوبات هيأت نظارت دانشگاه و اخذ گزارش فعاليت‌هاي تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان.

ص) انجام ساير امور محوله.

2ـ1. رئيس دانشگاه يك نفر از كارمندان يا اعضاي هيأت علمي دانشگاه را به عنوان مسئول دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه انتخاب و به اعضا معرفي مي‌نمايد.

ماده2. نحوه تشكيل جلسات هيأت نظارت دانشگاه

1ـ2. هيأت نظارت دانشگاه جهت رسيدگي به هنگام به درخواست كتبي تشكل‌ها و يا صدور مجوز فعاليت‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و انجام ديگر وظايف محوله در فواصل زماني معين و يا به طور فوق‌العاده تشكيل جلسه مي‌دهد.

تبصره: رئيس دانشگاه يا دو سوم اعضاي هيأت نظارت مي‌توانند درخواست تشكيل جلسه فوق‌العاده نمايند و رئيس هيأت موظف به دعوت از اعضا براي تشكيل جلسه فوق‌العاده مي‌باشد.

2ـ2. جلسات هيأت نظارت با حضور رياست دانشگاه (رئيس هيأت) و حداقل يك عضو ديگر رسمي است.

3ـ2. حضور مسئول دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه و معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و نماينده تشكل اسلامي (حسب مورد) در جلسات بدون حق رأي و با موافقت رئيس دانشگاه بلامانع است.

 ماده3. نحوه صدور مجوز فعاليت‌ها

1ـ3. كليه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان در دانشگاه لازم است در صورت تمايل به انجام هر يك از فعاليت‌هاي مندرج در بند (1ـ2) آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان نسبت به اخذ مجوز از هئيت نظارت دانشگاه طبق مفاد اين دستورالعمل اقدام نمايند.

2ـ3. تشكل‌هاي اسلامي متقاضي صدور مجوز فعاليت بايستي برگ درخواست مجوز فعاليت (پيوست دستورالعمل اجرايي) را تكميل و براي ثبت و تشكيل پرونده به دبيرخانه هيأت نظارت تحويل نمايند.

3ـ3. حداكثر مهلت پاسخگويي و ارائه مجوز توسط هيأت نظارت دانشگاه در مورد فعاليت‌هايي نظير: سخنراني، تشكيل ميزگرد، تريبون و نصب تابلو از تاريخ ثبت درخواست كتبي در دبيرخانه هيأت، هفت روز كاري و در مورد تجمع و راهپيمايي چهار روز كاري مي‌باشد.

تبصره: تشكل‌هاي اسلامي كه درخواست انجام فعاليت‌هاي مندرج در بند 3ـ3 دستورالعمل را دارند لازم است با توجه به حداكثر مهلت قانوني پاسخگويي از سوي هيأت نظارت دانشگاه تاريخ  برنامه خود را تنظيم و تا زمان اخذ مجوز از انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي اجتناب نمايند.

4ـ3. هيأت نظارت دانشگاه موظف است در مهلت قانوني تعيين شده در بند (3ـ3) نسبت به تشكيل جلسه رسمي، بررسي مدارك، اخذ تصميم و اعلام كتبي آن اقدام نمايد. رئيس هيأت مسئول اين امر مي‌باشد و عدم پاسخگويي در مهلت مقرر به منزله تأييد تلقي مي‌شود.

5ـ3. در صورت عدم موافقت هيأت نظارت دانشگاه با درخواست كتبي تشكل، ضروري است دلائل عدم موافقت به صورت مكتوب و مستدل در مهلت تعيين شده در بند 3ـ3 به تشكل اسلامي ابلاغ شود.

تبصره1. چنانچه تشكل اسلامي نسبت به رأي هيأت نظارت دانشگاه اعتراض داشته باشد مي‌تواند مراتب اعتراض خود را ظرف مهلت يك هفته از تاريخ ابلاغ رأي هيأت نظارت دانشگاه به صورت مكتوب به دبيرخانه هيأت نظارت ارائه و متعاقباً هيأت نظارت دانشگاه نيز لازم است نظر نهايي خود را ظرف مهلت هفت روز كاري از تاريخ دريافت اعتراض كتباً به تشكل اعلام نمايد.

تبصره2. در صورت اعتراض تشكل اسلامي به نظر نهايي هيأت نظارت دانشگاه يا امتناع هيأت نظارت از پاسخگويي، موضوع در صورت درخواست تشكل به هيأت نظارت مركزي ارجاع و رأي هيأت نظارت مركزي لازم‌الاجرا است.

تبصره3. هيأت نظارت مركزي مكلف است ظرف 2 ماه از تاريخ دريافت اعتراض به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد. اين تصميم مي‌بايست ظرف يك هفته به صورت مكتوب به هيأت نظارت دانشگاه اعلام شود.

6ـ3. تشكل‌هاي اسلامي مي‌توانند به صورت مشترك و در قالب برنامه واحد از هيأت نظارت دانشگاه تقاضاي مجوز فعاليت كنند. بديهي است در اين گونه موارد برگ درخواست توسط نمايندگان تشكل‌هاي مزبور تكميل و امضا مي‌شود.

7ـ3. نصب تابلو نياز به اخذ مجوز مكرر نداشته و تا زمان رعايت مقررات، مجوز اخذشده به قوت خود باقي است و مطالب مندرج در آن طبق مقررات ناظر بر نشريات دانشجويي قابل رسيدگي است.

8ـ3. مستنداً به تبصره الحاقي به بند 1ـ2 آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان (مصوبه جلسه شماره 511 مورخ 8/11/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي): «راه‌اندازي هر نوع پايگاه اطلاع‌رساني با مجوز شوراي فرهنگي دانشگاه صورت مي‌گيرد»

 بخش دوم: نحوه بررسي و صدور مجوز ايجاد تشكل و نظارت بر اجراي انتخابات

ماده4. اعلام موافقت اصولي

اعلام موافقت اصولي براي تأسيس تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مي‌بايست بر اساس ضوابط مندرج در آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان و رعايت نكات زير انجام پذيرد:

1ـ4. در بررسي صلاحيت اعضاي هيأت مؤسس، اعلام كتبي به اعتقاد و التزام عملي به اسلام، ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي براي احراز شرايط مندرج در قسمت (الف) بند (1ـ3) آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مكفي است به جز در مواردي كه هيأت نظارت دانشگاه خلاف اين ادعا را بر اساس شواهد و قرائن و مستندات قابل قبول احراز نمايد.

2ـ4. احراز حسن شهرت و رعايت اخلاق اسلامي بر عهده اعضاي هيأت نظارت مي‌باشد و هيأت مي‌تواند از طريق مراجع مسئول نيز استعلام نمايد.

3ـ4. اعضاي هيأت مؤسس در هنگام ارائه تقاضاي خود نبايد عضو هيچ تشكل اسلامي ديگري در دورن دانشگاه باشند.

4ـ4. اعضاي هيأت مؤسس نبايد طي دو ترم تحصيلي متوالي اخير و يا سه ترم غير متوالي قبل از ارائه درخواست تأسيس تشكل مشروط شده باشند.

5ـ4. هيأت مؤسس متقاضي ايجاد تشكل بايد تعهد كتبي مبني بر عدم فعاليت تا زمان صدور مجوز (اعم از اعلام موجوديت يا انجام ساير فعاليت‌ها) نمايد.

6ـ4. مدت زمان مجاز براي مكاتبات و انجام مراحل بررسي صلاحيت هيأت مؤسس توسط هيأت نظارت دانشگاه حداكثر يك ماه از تاريخ درخواست كتبي است و هيأت نظارت موظف است طبق بند (3ـ3) آيين‌نامه ظرف مدت 15 روز كاري پس از اتمام مراحل بررسي، در صورت تأييد صلاحيت هيأت مؤسس، نسبت به صدور موافقت اصولي و در صورت عدم تأييد نسبت به اعلام كتبي دلائل رد صلاحيت به صورت طبقه‌بندي شده با امضاي دبير هيأت نظارت دانشگاه اقدام نمايد. اعضاي هيأت مؤسس رد صلاحيت شده ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ كتبي رأي هيأت نظارت دانشگاه مي‌توانند به رأي هيأت نظارت دانشگاه در هيأت نظارت مركزي اعتراض نمايند.

تبصره: در مواردي كه براي بررسي صلاحيت هيأت مؤسس نياز به مكاتبه با محاكم قضايي باشد، مدت زمان مجاز براي انجام مراحل بررسي تا 45 روز قابل افزايش است.

 ماده 5. رئوس اصلي و ساختار اساسنامه

رعايت موارد زير در محتوا و ساختار اساسنامه تشكل‌هاي اسلامي لازم است:

1ـ5. تصريح نكات مندرج در تبصره بند (4ـ3) آيين‌نامه.

2ـ5. مبتني بودن تصميمات و فعاليت‌هاي تشكل بر آراي اعضا كه حد نصاب آراي مزبور حسب مورد مطابق مفاد اساسنامه خواهد بود.

تبصره: تنها اعضاي تشكل مي‌توانند در انتخابات شوراي مركزي آن تشكل شركت نمايند.

3ـ5. معرفي اركان تشكل و تشكيلات زير مجموعه آنان.

4ـ5. شرح دقيق وظائف اركان تشكل.

5ـ5. چگونگي تشكيل جلسات، حد نصاب رسميت آنها و اخذ تصميم.

6ـ5. شرايط عضويت، نحوه عضوگيري و خروج اعضا از تشكل (اخراج يا استعفا)

تبصره: نامزدهاي عضويت در شوراي مركزي تشكل‌هاي اسلامي نبايد طي دو ترم متوالي و يا 3 ترم غير متوالي مشروط شده باشند.

7ـ5. پايبندي به احكام اسلامي و اعلام كتبي اعتقاد به موارد مندرج در قسمت الف بند (1ـ3) آيين‌نامه از سوي نامزدهاي عضويت در هيأت مركزي، هسته مركزي و يا شوراي مركزي تشكل اسلامي.

8ـ5. نحوه انحلال تشكل.

9ـ5. نحوه رفع اختلاف تشكل در صورت بروز اختلاف بين اعضاي شوراي مركزي آن به صورت صريح و روشن.

10ـ5. چگونگي برگزاري انتخابات در مرتبه اول و ساير دوره‌ها و همچنين تجديد انتخابات در صورت صدور رأي ابطال انتخابات از سوي مراجع صالحه‌ي ذيربط.

11ـ5. نحوه تداوم فعاليت قانوني تشكل در صورت برگزار نشدن انتخابات شوراي مركزي در موعد مقرر و يا تعويق انتخابات شوراي مركزي.

12ـ5. نحوه تغيير در اساسنامه تشكل اسلامي.

13ـ5. اعلام ترازنامه مالي تشكل و نحوه تصويب آن به مجمع عمومي تشكل و مراجع ذيربط.

14ـ5. تصريح به انتفاعي نبودن تشكل، عدم سوء استفاده از امكانات مالي دانشگاه و عدم سوء استفاده از نام تشكل.

تبصره: تشكل‌هاي اسلامي رسمي و فعلي دانشگاه‌ها مي‌بايست ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل نسبت به تطبيق اساسنامه خود با مفاد آيين‌نامه و اين دستورالعمل اقدام نمايند، در صورت عدم تطبيق اساسنامه و يا رعايت نشدن مفاد دستورالعمل فعاليت تشكل مزبور غير قانوني است.

  ماده6. بررسي اساسنامه

1ـ6. هيأت نظارت دانشگاه موظف است اساسنامه تشكل‌هاي اسلامي را به منظور رعايت مفاد آيين‌نامه و ماده (5) اين دستورالعمل بررسي نموده و در صورت عدم رعايت نكات فوق مراتب را كتباً و با ذكر نكات مورد استناد ظرف مدت يك ماه (مهلت مقرر در بند 6ـ3 آيين‌نامه) به هيأت مؤسس اعلام نمايد.

2ـ6. هر­گونه تغيير در اساسنامه مصوب لازم است در هيأت نظارت دانشگاه به تصويب برسد.

 ماده 7. نظارت بر انتخابات

1ـ7. بر اساس قسمت «د» بند (2ـ4) آيين‌نامه، هيأت نظارت هر دانشگاه وظيفه نظارت بر حسن اجراي انتخابات را بر عهده دارد.

2ـ7. تشكل‌هاي اسلامي موظفند دو هفته قبل از برگزاري هر گونه انتخابات، تاريخ پيشنهادي خود را به صورت كتبي در زمينه انتخابات براي هماهنگي با مسئولين ذيربط به هيأت نظارت دانشگاه اعلام نمايند.

تبصره: هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام تشكل موافقت خود را با تاريخ تعيين شده كتباً اعلام نمايد و در صورت عدم موافقت، دلايل خود را در همان مهلت كتباً و با امضاي رئيس هيأت نظارت به تشكل ابلاغ كند، در اين صورت، تشكل موظف است زمان ديگري را براي برگزاري انتخابات به هيأت نظارت دانشگاه پيشنهاد نمايد.

3ـ7. هيأت نظارت دانشگاه مي‌تواند با صلاحديد، نماينده خود را كه حتي‌المقدور از اعضاي هيأت منصفه است براي نظارت بر انتخابات معرفي نمايد. در اين صورت تشكل نيز با انتخاب و معرفي يك نماينده (به صورت مكتوب) از جانب خود موظف به همكاري با نماينده هيأت نظارت دانشگاه است.

4ـ7. نماينده هيأت نظارت بر روند اجراي انتخابات، بدون دخالت در امور اجرايي، نظارت نموده و نحوه برگزاري و انطباق انتخابات با مفاد اساسنامه مصوب را به صورت كتبي و مستند به هيأت نظارت دانشگاه گزارش مي‌نمايد.

5ـ7. چنانچه هر يك از تشكل‌هاي اسلامي بدون اخذ موافقت هيأت نظارت دانشگاه و يا بر خلاف مفاد اساسنامه مصوب اقدام به برگزاري انتخابات نمايند نتايج انتخابات مذكور از سوي هيأت نظارت غيرقابل قبول و باطل اعلام مي‌شود.

بخش سوم: نحوه طرح و رسيدگي به شكايات و تخلفات تشكل‌هاي اسلامي

ماده 8. تعاريف

1ـ8. محدوده دانشگاه:

عبارت است از محوطه دانشگاه، دانشكده‌ها، خوابگاه‌ها و بيمارستان‌هاي آموزشي.

تبصره: اردوگاه‌ها و ساير اماكن و فضاهاي كه در زمان برگزاري مراسم، همايش‌ها و گردش‌هاي علمي، فرهنگي، تفريحي و… براي انجام برنامه‌هاي هر يك از تشكل‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند در حكم محدوده دانشگاه‌ها مي‌باشند.

2ـ8. توقف فعاليت:

به وضعيتي مي‌گويند كه تشكل علی­رغم در اختيار داشتن مجوز، حق هيچگونه فعاليتي ندارد.

3ـ8. تعليق مجوز:

به وضعيتي مي‌گويند كه مجوز تشكل به علت تخلف بايد در هيأت نظارت دانشگاه بررسي شود و تا قبل از اعلام نظر هيأت نظارت، تشكل حق هيچگونه فعاليتي نخواهد داشت.

4ـ8. لغو مجوز:

به وضعيتي مي‌گويند كه مجوز تشكل به علت تخلف يا تخلفات با رأي هيأت نظارت دانشگاه ابطال مي‌گردد.

ماده9. رسيدگي به تخلفات تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مطابق اين دستورالعمل در محدوده هر دانشگاه در صلاحيت هيأت نظارت دانشگاه با حضور هيأت منصفه مي‌باشد و شكايات به عمل آمده از اعضاي تشكل‌ها، از حيث شخصيت حقيقي در هيأت نظارت رسيدگي نبوده و حسب مورد در صلاحيت كميته انضباطي يا مراجع ذيربط خواهد بود.

تبصره: هيأت نظارت دانشگاه‌ها تنها به شكاياتي كه از طريق دبيرخانه هيأت در دستور كار جلسات هيأت نظارت دانشگاه و هيأت منصفه قرار مي‌گيرد رسيدگي به عمل مي‌آورد و دبيرخانه هيأت موظف است به ترتيب دريافت شكايات و اولويت (با تشخيص رئيس هيأت) آنها را در جلسه هيأت نظارت دانشگاه مطرح كند.

ماده 10. رسيدگي به تخلفات تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان مندرج در موارد 18 به بعد اين دستورالعمل با ارائه گزارش تخلف توسط هريك از اعضاي هيأت نظارت دانشگاه يا اعضاي شوراي فرهنگي و يا طرح شكايت توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به دبيرخانه هيأت نظارت در دستور كار جلسات هيأت نظارت قرار مي‌گيرد.

ماده 11.  هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات تشكل‌ها داراي 5 عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل است كه به ترتيب زير پيشنهاد و احكام آنان از سوي رئيس دانشگاه صادر مي‌شود:

الف) يك نفر از اعضاي شوراي دانشگاه به انتخاب آن شورا.

ب) يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه.

ج) دو نفر از اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاه (يك نفر اصلي و يك نفر عضو علي‌البدل) به انتخاب آن شورا.

د) دو نفر از دانشجويان آشنا به مسائل فرهنگي ـ سياسي به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه.

ماده 12. جلسات هيأت حداقل 4 نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با رأي حداقل 3 نفر از اعضاي حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره 1. عضو علي‌البدل در غياب هر يك از اعضاي اصلي هيأت منصفه حق رأي خواهد داشت.

تبصره2. دبير هيأت منصفه در اولين جلسه اين هيأت از بين اعضا توسط اعضا انتخاب مي‌شود.

ماده13. رئيس هيأت نظارت موظف است پس از دريافت شكايت، تشكل مورد نظر را با ابلاغ كتبي مطلع نموده و زمان تشكيل جلسه رسيدگي را حداقل يك هفته قبل از رسيدگي شكايت به تشكل، شاكي و اعضاي هيأت منصفه كتباً اعلام نمايد.

تبصره: چنانچه تشكل به تاريخ تعيين شده براي رسيدگي اعتراض داشته باشد، هيأت نظارت دانشگاه مي‌تواند با صلاحديد جلسه را به زمان ديگري موكول نمايد، به هر حال تاريخ جلسه رسيدگي نمي‌تواند بيشتر از 20 روز كاري از زمان دريافت شكايت تعيين شود.

ماده14. پس از تشكيل جلسه رسيدگي در حضور هيأت منصفه، شكايت و يا گزارش دريافتي قرائت و دفاعيات نماينده تشكل استماع مي‌شود. سپس اعضاي هيأت نظارت مي‌توانند سؤالاتي را به منظور روشن شدن موضوع و امكان تصميم‌گيري دقيق‌تر توسط هيأت منصفه مطرح نمايند.

تبصره: هيأت نظارت موظف است امكان دفاع براي نماينده تشكل و شاكي را فراهم آورد.

ماده 15. پس از اعلام ختم رسيدگي توسط هيأت نظارت دانشگاه هيأت منصفه به منظور پاسخ به دو سؤال تشكيل جلسه خواهد داد:

 1. آيا تخلف واقع شده است يا خير؟
 2. در صورت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفيف است يا خير؟

ماده16. هيأت منصفه موظف است بلافاصله پس از ختم رسيدگي و در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شورا اعلام نمايد.

ماده17. هيأت نظارت موظف است پس از اعلام نظر هيأت منصفه، حداكثر ظرف 3 روز كاري رأي خود را مطابق مفاد آيين‌نامه و دستورالعمل حاضر و براساس نظر هيأت منصفه صادر نمايد.

تبصره: رأي صادره توسط هيأت نظارت در صورتي معتبر و قابل اجرا است كه حداقل به امضاي دو عضو هيأت نظارت رسيده باشد.

ماده 18. هيأت نظارت پس از رسيدگي رأي خود را به شرح زير صادر مي‌نمايد:

1ـ18. در صورتي كه هيأت مؤسس برخلاف تعهد مذكور در بند 5 ماده 4 اين دستورالعمل اقدام نمايد اعضاي هيأت مؤسس به مدت 3 تا 3 ماه از حق تأسيس تشكل محروم خواهند شد.

2ـ18. در صورتي كه تشكل بر خلاف اساسنامه مصوب خود اقدام نمايد با تشخيص هيأت نظارت مجوز آن تشكل لغو خواهد شد.

3ـ18. در صورتي كه تشكل بدون دريافت مجوز فعاليت از هيأت نظارت مطابق بند (1ـ2) آيين‌نامه اقدام به برگزاري سخنراني، تجمع، راهپيمايي، تريبون آزاد و يا نصب تابلوي آزاد نمايد براي بار اول تشكل به مدت يك تا دو ماه از حق انجام آن فعاليت محروم و در صورت تكرار، تشكل به مدت 3 تا 4 ماه از انجام فعاليت‌هاي مندرج در بند 1ـ2 آيين‌نامه محروم و بار سوم به تعليق مجوز محكوم مي‌گردد.

4ـ18. در صورتي كه تشكل از طريق فعاليت خود در امور جاري دانشگاه ايجاد اخلال نمايد به گونه‌اي كه موجب توقف امور آموزشي دانشگاه شود به تعليق مجوز از 3 تا 6 ماه محكوم مي‌شود.

5ـ18. در صورتي كه تشكل آزادي‌هاي مشروع و مصرح اشخاص در قانون اساسي را نقض نمايد يا به ايراد تهمت، افترا، اهانت، نشر اكاذيب، ترويج و تبليغ احزاب و گروه‌هاي غير قانوني و معاندت با اصول قانون اساسي اقدام نمايد مجازات وي بار اول توقف فعاليت از 3 تا 6 ماه و در صورت تكرار تعليق مجوز خواهد بود.

6ـ18. در صورتي كه تشكلي پس از اخذ مجوز، در هنگام انجام فعاليت از ضوابط تعيين شده و يا شروط هيأت نظارت عدول نمايد، براي  بار اول به شوراي مركزي تشكل تذكر كتبي داده مي‌شود و در صورت تكرار تخلف، به مدت 3 تا 6 ماه از انجام همان فعاليت محروم و در مرتبه سوم به تعليق مجوز محكوم مي‌شود.

7ـ18. تعليق مجوز تنها در صورت تكرار تخلف در طول يك دوره انتخاباتي اعمال شده و پس از طي مدت مزبور و با برگزاري انتخابات جديد تشكل، هيأت نظارت بر حسب روند معمول مطابق آيين‌نامه و اين دستورالعمل عمل مي‌نمايد.

8ـ18. چنانچه تشكل در طول مدت تعليق، اقدام به هر گونه فعاليت مندرج در بند 1ـ2 آيين‌نامه نمايد، هيأت نظارت نسبت به لغو مجوز تشكل اقدام مي‌نمايد.

9ـ18. در موارد محكوميت به تعليق مجوز، هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به صدور يا عدم صدور مجوز و مدت محكوميت اعلام نظر نمايد.

ماده19. رئيس هيأت نظارت ظرف يك هفته رأي صادره در موارد فوق را ابلاغ كتبي مي‌نمايد و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، طرفين مي‌توانند به رأي صادره اعتراض نمايند. در اين صورت هيأت نظارت پرونده را ظرف مدت پانزده روز براي رسيدگي به هيأت نظارت مركزي ارسال مي‌نمايد. در اين صورت اجراي حكم منوط به رأي هيأت نظارت مركزي خواهد بود.

ماده20. مرجع تجديد نظر در آراي هيأت نظارت دانشگاه، هيأت نظارت مركزي است و اين هيأت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت پرونده در خصوص رأي صادره از سوي هيأت نظارت دانشگاه اعلام نظر نمايد. رأي هيأت نظارت مركزي قطعي است.

ماده 21. رسيدگي به تخلفات انتخاباتي:

1ـ21. مرجع رسيدگي به تخلفات انتخاباتي تشكل‌ها، هيأت نظارت دانشگاه است.

2ـ21. هيأت نظارت دانشگاه در صورت گزارش نماينده هيأت نظارت مبني بر وقوع تخلف انتخاباتي و يا ارائه شكايت مكتوب و مستند از سوي يك سوم اعضاي تشكل اسلامي، اقدام به بررسي نحوه برگزاري انتخابات و مطابقت آن با اين دستورالعمل و اساسنامه تشكل و اعلام رأي در مورد شكايت و يا اعتراضات مذكور مي‌نمايد.

3ـ21. شكايت درباره نحوه برگزاري انتخابات حداكثر تا پانزده روز پس از اعلام نتايج انتخابات مزبور توسط تشكل قابل طرح و رسيدگي مي‌باشد.

4ـ21. رسيدگي به تخلفات انتخاباتي همانند ديگر تخلفات با حضور هيأت منصفه صورت مي‌پذيرد و هيأت نظارت دانشگاه پس از رسيدگي رأي خود را به شرح زير اعلام مي‌نمايد:

الف) در صورت جزئي بودن و بي تأثير بودن تخلف در نتايج انتخابات، به تشكل اسلامي تذكر كتبي داده مي‌شود.

ب) در صورتي كه انتخابات به طور كلي مخدوش تشخيص داده شود، رأي به ابطال انتخابات داده مي‌شود.

5ـ21. شاكي يا شاكيان مي‌توانند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام كتبي رأي هيأت نظارت دانشگاه نسبت به رأي صادره از سوي اين هيأت به هيأت نظارت مركزي اعتراض نمايند و هيأت نظارت مركزي مكلف است ظرف مدت 45 روز از تاريخ دريافت اعتراض به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.

تبصره: در صورت ابطال انتخابات و اعتراض تشكل اسلامي به هيأت نظارت مركزي، در طول مدت رسيدگي مجدد فعاليت‌هاي تشكل به حالت تعليق در مي‌آيد.

6ـ21. در صورت قطعيت ابطال انتخابات، تشكل اسلامي موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام رأي كتبي هيأت نظارت نسبت به برگزاري مجدد انتخابات با نظارت نماينده هيأت نظارت دانشگاه اقدام نمايد.

7ـ21. در صورتي كه تشكل اسلامي بر اساس رأي صادره نسبت به تجديد انتخابات در مهلت مقرر اقدام نكند كليه فعاليت‌هاي تشكل تا زمان برگزاري انتخابات مجدد با حكم هيأت نظارت دانشگاه به حالت تعليق در مي‌آيد.

ماده22. مقررات نهايي

1ـ22. اين دستورالعمل در 22 ماده و 63 بند و 18 تبصره و يك پيوست در تاريخ 23/2/1382 در محل دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب هيأت‌هاي نظارت مركزي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي رسيد.

2ـ22. اين دستورالعمل از تاريخ تصويب آن، جايگزين دستورالعمل اجرايي مصوب مورخ 30/7/1380 وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مقررات مشابه مي‌گردد.

3ـ22. اين دستورالعمل پانزده روز پس از ابلاغ در كليه دانشگاه‌هاي كشور لازم الااجرا است.

 

پيوست دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان

نمونه فرم درخواست مجوز فعاليت براي تشكل‌هاي اسلامي

………………… (نام تشكل اسلامي) ضمن اعلام رعايت موارد زير از هيأت نظارت دانشگاه درخواست مي‌نمايد مجوز لازم را براساس دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان براي برگزاري سخنراني *  تشكيل ميزگرد *

برپايي تريبون آزاد *  تجمع دانشجويي*  نصب تابلو *  صادر نمايد.

 1. رعايت شعائر و مقدسات اسلامي
 2. رعايت احترام و حرمت اشخاص حقيقي يا حقوقي
 3. حفظ وحدت ملي واحترام به حقوق و كرامت اقليت‌هاي قومي و مذهبي
 4. عدم استناد به مطالبي كه انتشار آنها داراي منع قانوني است.
 5. رعايت زمان‌بندي از پيش تعيين‌شده
 6. همكاري با مسئولين دانشگاه در انجام فعاليت
 7. همكاري در تأمين امنيت دانشگاه و حفظ آرامش دانشجويان
 8. حفظ اموال عمومي و رعايت محيط زيست دانشگاه

تذكر: نصب تابلو نياز به اخذ مجوز مكرر نداشته و تا زمان رعايت مقررات فوق مجوز اوليه بقوت خود باقي است و مشمول بند 5 نمي‌باشد.

جزئيات برنامه:

 1. موضوع فعاليت:
 2. مشخصات نماينده تشكل اسلامي و مسئول انجام فعاليت:
 3. تاريخ اجراي برنامه: روز……….. ماه…….. سال………
 4. زمان اجراي برنامه: از ساعت …………… لغايت……..
 5. محل اجراي برنامه:
 6. اسامي سخنرانان يا شركت‌كنندگان در ميزگرد

الف)                      ب)                           ج)                            د)

ساير توضيحات ضروري:

مهر و امضاي مجاز تشكل اسلامي

درخواست فوق در تاريخ ……………….. به دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه تحويل و با شماره ………………. به ثبت رسيد.مسئول دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *