ضوابط ناظر بر فعاليت‌هاي شوراهاي صنفي دانشجويي واحدهاي دانشگاهي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

ضوابط ناظر بر فعاليت‌هاي شوراهاي صنفي دانشجويي واحدهاي  دانشگاهي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

(مصوب جلسه 165  مورخ 30/6/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

مقدمه

به منظور ضابطه‌مند كردن و نهادينه شدن مشاركت دانشجويان در نظام تصميم‌سازي، برنامه‌ريزي و نظارت بر حسن اجراي امور رفاهي دانشجويان، شوراهاي صنفي دانشجويي واحدهاي دانشگاهي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مطابق اين ضوابط تشكيل مي‌شوند و فعاليت مي‌كنند.

  ماده 1. شوراي صنفي دانشجويان، مركب از جمعي از دانشجويان يك واحد دانشگاهي است كه به منظور بهبود وضعيت امور رفاهي و صنفي، تعامل ميان دانشجويان مسئولان دانشگاه، افزايش آگاهي ايشان به حقوق و مسئوليت‌هاي رفاهي و صنفي، تقويت نقش دانشجويان در توسعه فعاليت‌هاي رفاهي و صنفي، در هر واحد دانشگاهي تشكيل مي‌گردد و متناسب با شرايط متفاوت هر واحد دانشگاهي در داخل واحد مربوطه و براي آن واحد فعاليت مي‌كند.

تبصره 1. منظور از واحد دانشگاهي دانشكده، خوابگاه، مركز آموزشي ـ درماني و واحد يا مركز دانشگاهي مرسوم است.

تبصره 2. اعضاي شوراي صنفي هر واحد يا رأي مستقيم دانشجويان همان واحد انتخاب مي‌شوند.

ماده 2: شوراي صنفي هر واحد دانشگاهي صرفاً به فعاليت در امور رفاهي و صنفي دانشجويان همان واحد مي‌پردازد و وظيفه نظارت بر حسن اجراي امور رفاهي و صنفي دانشجويان و انعكاس مسائل و مشكلات رفاهي و صنفي آنان و پيگيري حل آنها از طريق مسئولان ذيربط واحد دانشگاهي مربوطه را برعهده دارد.

تبصره 1: فعاليت در شوراي صنفي كاملاً داوطلبانه است.

تبصره 2. امور رفاهي و صنفي دانشجويان عبارتند از: امور تغذيه و خوابگاه امور خدماتي از قبيل: دفاتر تكثير، وام‌هاي دانشجويي، امور كمك آموزشي و تجهيزات آموزشي، خدمات و فضاهاي ورزشي و رفاهي.

تبصره 3. امور رفاهي و صنفي دانشجويان شامل دو بخش اختصاصي هر واحد دانشگاهي و مشترك هر دانشگاه است. براي نظارت برحسن اجراي امور مشترك، كميته هماهنگي امور رفاهي و صنفي مشترك مركب از سه تا هفت نفر از منتخبان نمايندگان شوراهاي صنفي واحدهاي دانشگاهي به تناسب تعداد واحدها تشكيل مي‌شود. جلسات اين كميته با حضور معاون دانشجويي دانشگاه و در محل معاونت دانشجويي برگزار مي‌شود.

ماده 3. دانشجويي، صرفاً در امور صنفي و رفاهي همان واحد دانشگاهي فعاليت مي‌كند و فعاليت در امور فرهنگي، رسانه‌اي، سياسي و علمي برعهده ساير مجموعه‌هاي قانوني مرتبط خواهد بود.

ماده 4. در هر دانشگاه براي نظارت بر فعاليت و عملكرد شوراهاي صنفي واحدهاي آن دانشگاه، اجراي اين مصوبه و آيين‌نامه شوراهاي صنفي دانشجويان و رسيدگي به تخلفات، هيأتي تشكيل مي‌شود. اعضاي اين هيأت عبارتند از: معاون دانشجويي ـ فرهنگي، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه يا نماينده وي، معاون مالي ـ اداري دانشگاه يا عنوان مشابه، مديركل امور دانشجويي، مديركل امور فرهنگي دانشگاه و دو تن از نمايندگان كميته هماهنگي امور رفاهي و صنفي مشترك دانشگاه.

ماده 5: در هر دستگاه (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي) «هيأت مركزي ناظر بر شوراهاي صنفي دانشجويي» تشكيل مي‌شود كه اعضاي آن را معاون دانشجويي هر دستگاه، مديركل امور دانشجويان داخل، مديركل امور فرهنگي، رئيس صندوق رفاه دانشجويي، يا بست‌هايي نظير آن در دستگاهها، دو تن از معاونان دانشجويي فرهنگي دانشگاها و دو تن از نمايندگان كميته‌هاي امور مشترك دانشگاهها و معاون پشتيباني يا مالي هر دستگاه تشكيل مي‌دهند.

ماده 6. هيأت مركزي ناظر بر شوراهاي صنفي دانشجويان هر دستگاه وظيفه تجديدنظر بر آراي هيأت ناظر بر شوراهاي صنفي دانشجويي تجديدنظر و تفسير آيين‌نامه شوراهاي صنفي دانشجويي و نظارت بر عملكرد هيئت ناظر دانشگاه را برعهده دارد.

ماده 7. آيين‌نامه اجرايي اين ضوابط با محتوا و شكل واحد در جلسه مشترك دستگاههاي ذيربط، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي ظرف مدت دو ماه به تصويب نهايي مي‌رسد و پس از ابلاغ از سوي وزير و يا رئيس دستگاه متبوع، لازم‌الاجرا است. اين ضوابط مشتمل بر 7 ماده و 5 تبصره در جلسه 165 مورخ 30/6/87 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *